target menu
 

Toestemming digitale gegevensuitwisseling

Het Erasmus MC gaat steeds meer over op het digitaal (via de computer) uitwisselen van medische gegevens. Hierbij kunnen wij snel en veilig de medische gegevens van uw kind delen met zorgverleners in andere ziekenhuizen of zorginstellingen. De behandelend arts van uw kind mag dit alleen doen als u (en/of uw kind) hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Wat is digitale gegevensuitwisseling?
De gegevens van uw kind komen in een elektronisch patiëntendossier te staan. U kunt hierbij denken aan  gespreksverslagen, behandelplannen, röntgenfoto's, bloeduitslagen, scans of andere (onderzoeks-)gegevens. Soms is het nuttig dat de arts deze medische gegevens met andere behandelaars buiten het Erasmus MC kan delen. Via de computer kan hij de gegevens doorsturen. Dit noemen we digitale gegevensuitwisseling. Zo kan iedere zorgverlener die bij de behandeling betrokken is snel beschikken over dezelfde documenten en beelden uit het Erasmus MC.

Wanneer gegevens delen?
Wij geven u enkele voorbeelden van situaties waarin het digitaal delen van gegevens van toepassing is:

  • Uw kind is doorverwezen naar een ander ziekenhuis en een arts daar neemt de   behandeling over.
  • De behandelend arts wil over de gezondheidssituatie van uw kind overleggen met een collega buiten het Erasmus MC. Deze collega kan nu de gegevens van uw kind inzien, meelezen en goed geïnformeerd meedenken over de zorg voor uw kind.
  • De behandelend arts bespreekt het behandelplan van uw kind in een 'multidisciplinair overleg' met artsen in andere zorginstellingen. Hierbij overleggen meerdere specialisten over wat voor uw kind de beste zorg en behandeling is. Zij moeten dan goed op de hoogte zijn van de dossiergegevens van uw kind.
  • U wilt een tweede mening van een andere specialist (second opinion). Eerdere (onderzoeks-)uitslagen zijn nu eenvoudig door deze arts in te zien.


Waarom digitale gegevensuitwisseling?

Op dit moment sturen we digitale beelden en verslagen vaak nog per post of fax op, of u krijgt de gegevens mee op een cd-rom of dvd. Het andere ziekenhuis heeft tijd nodig om de gegevens van uw kind te verwerken. Dit duurt soms wel twee tot drie weken. Hierdoor kan het gebeuren dat uw kind al een afspraak heeft, zonder dat de medische gegevens beschikbaar zijn of dat u een nieuwe afspraak moet maken. Dit kunnen we voorkomen door medische gegevens digitaal uit te wisselen.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
Via een beveiligd netwerk kan de behandelend arts de medische gegevens van uw kind beschikbaar stellen voor inzage door andere zorgverleners in de regio. In de toekomst is het ook mogelijk om met zorginstellingen buiten de regio gegevens uit te wisselen. Op dit moment delen wij gegevens met ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en huisartsen. Op termijn willen wij ook apothekers en paramedici (zoals fysiotherapeuten) hierbij betrekken.

De medische gegevens die wij beschikbaar stellen, mogen alleen geraadpleegd worden door zorgverleners die een behandelrelatie met uw kind hebben. Deze afspraak leggen wij vast in de wederzijdse overeenkomst met alle deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen.
De behandelaars moeten zich houden aan de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Andere behandelaars mogen de gegevens alléén inzien als dat voor de behandeling of gezondheid van uw kind nodig is. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen of werkgevers zijn niet bevoegd om de gegevens van uw kind op te vragen.

Toestemming van u/uw kind is vereist
De medische gegevens van uw kind zijn vertrouwelijk. Om deze met anderen te mogen delen is uw nadrukkelijke toestemming en/of die van uw kind vereist. Zonder toestemming mogen wij de gegevens nooit met derden delen.

  • Voor uw kind tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven voor het digitaal delen van de medische gegevens.
  • Voor uw kind van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel u (als ouder of voogd) als uw kind toestemming moeten geven.
  • Vanaf 16 jaar geeft uw kind zelf toestemming.
  • Wanneer een kind niet in staat wordt geacht zijn eigen belangen redelijk in te schatten (wilsonbekwaam), dan kan een ander als vertegenwoordiger optreden. Dit kan een curator of mentor zijn (benoemd door de rechter), maar ook een ouder of broer/zus van de patiënt.


U en/of uw kind geeft toestemming
Wanneer u (en/of uw kind) toestemming geeft, mogen wij de medische gegevens beschikbaar stellen voor raadpleging door anderen. Het is nu niet meer nodig om zelf een dossier mee te nemen of op te (laten) vragen. Alle behandelaars van uw kind zijn op de hoogte van de meest recente gegevens. Hiermee kunnen we mogelijk voorkomen dat een onderzoek herhaald moet worden en kan de behandeling van uw kind sneller voort.  

U en/of uw kind geeft geen toestemming
Wanneer u (en/of uw kind) bezwaar maakt, mogen wij de medische gegevens niet beschikbaar stellen aan anderen. Dat betekent dat andere zorgverleners de gegevens van uw kind niet digitaal kunnen inzien. De medische gegevens van uw kind kunnen dan nog wel steeds op de huidige manier met andere behandelaars worden gedeeld, zoals op cd-rom of dvd. Wanneer u (en/of uw kind) geen toestemming geeft, heeft dit uiteraard geen enkele invloed op de kwaliteit van zorg.

Hoe geef ik door of ik wel of niet akkoord ben?
De behandelend arts vraagt persoonlijk om toestemming. Bijvoorbeeld wanneer hij uw kind verwijst naar een ander ziekenhuis. Nadat de arts goed heeft uitgelegd over waar u (en/of uw kind) exact toestemming voor geeft, kunt u (en/of uw kind) akkoord gaan met het digitaal delen van de gegevens of hiertegen bezwaar maken. Wij respecteren uiteraard altijd de gemaakte keuze.

U (en/of uw kind) kunt uw keuze aan de behandelend arts doorgeven. Hij noteert de beslissing in het elektronisch patiëntendossier van uw kind. Zonder een aantekening in het dossier dat u (en/of uw kind) akkoord bent, is het niet toegestaan de gegevens digitaal te delen of te raadplegen.

Generieke toestemming
Op dit moment vragen wij om een zogeheten 'generieke toestemming'. Dat betekent simpelweg dat wij u en/of uw kind om een 'ja' of 'nee' vragen als antwoord op de vraag of wij de medische gegevens beschikbaar mogen stellen. Over enkele jaren wordt dit aangevuld met het recht om bepaalde zorgaanbieders of bepaalde gegevens van de gegevensuitwisseling uit te sluiten, dit noemen we 'gespecificeerde toestemming'. Op dit moment is dat technisch echter nog niet mogelijk.

Keuze wijzigen
U (en/of uw kind) kunt de keuze voor het wel of niet digitaal delen van de medische gegevens altijd wijzigen. Neemt u hiervoor contact op met de medewerkers van de Frontservice Zorgadministratie.


Verantwoordelijk
De behandelend arts binnen het Erasmus MC is verantwoordelijk voor het medisch dossier van uw kind en voor het beschikbaar stellen van de gegevens via het beveiligde netwerk. Uiteraard gaan artsen altijd zorgvuldig om met de vertrouwelijke gegevens en de privacy van uw kind.

Overzicht van inzage
Het is mogelijk een overzicht te krijgen van wie de gegevens van uw kind hebben opgevraagd, en op welke datum en op welk tijdstip dat gebeurde. Dit kunt u doen via de Frontservice Zorgadministratie van het ziekenhuis. U leest de identiteit van de zorgverlener en van de zorginstelling onder wiens verantwoordelijkheid de inzage heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld vanuit welk ziekenhuis).

Vragen
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Frontservice Zorgadministratie in de centrale hal van het Erasmus MC, locatie Rotterdam-Centrum (H-147), van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur. De medewerkers van de Frontservice zijn telefonisch bereikbaar op nummer (010) 703 13 41. U kunt ook mailen naar frontservicepatient@erasmusmc.nl.