Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Sedatie Praktijk Specialist SPS

Startmoment: 1x per jaar in april bij voldoende aanmeldingen.
Duur: 12 maanden (20 scholingsdagen)
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

De functie van SPS is door verticale taakverschuiving vanuit het beroepsdomein van de anesthesiologie ontstaan. In deze opleiding leer je om veilig en effectief een matige tot diepe PSA uit te voeren.

Onze doelgroep(en): Medisch ondersteuner/paramedicus

Over deze opleiding

Overzicht

De functie van SPS is door verticale taakverschuiving vanuit het voorheen exclusieve beroepsdomein van de anesthesiologie ontstaan.  Als SPS ben je deskundig en werk je zelfstandig.

Je hebt een eigen  verantwoordelijkheid binnen de Procedurele Sedatie en/of Analgesie (PSA), vooralsnog alleen bij volwassen patiënten die diagnostische of therapeutische ingrepen ondergaan. Bij ASA 3 en ASA 4 patiënten is een anesthesioloog  voor consult aanwezig.

Je werkt hoofdzakelijk buiten de operatiekamer, op verschillende functieafdelingen en behandelkamers van een ziekenhuis/instelling. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team.
Voor de patiënt ben je de ingang in de keten van zorg met betrekking tot de PSA. Je beoordeelt zelfstandig de fysieke conditie van de patiënt, classificeert de patiënt en je sluit een informed consent. Als  eindverantwoordelijke voor de PSA bewaak je zelfstandig de vitale functies en ben je in staat om in acute situaties te handelen en de juiste interventies toe te passen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor ontslag en nazorg op anesthesiologisch gebied. De eindtermen van de opleiding tot SPS zijn gebaseerd op de CanMEDS.

Inhoud

Doel van de vervolgopleiding tot SPS is dat je je de vereiste kennis, vaardigheden en attitude eigen maakt, die je in staat stellen om veilig en effectief een matige tot diepe PSA uit te voeren volgens de richtlijn 'sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer bij volwassenen' . Deze richtlijn is in maart 2012 opgesteld door een multidisciplinaire CBO werkgroep met toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het theoretisch programma bestaat uit 2 modules van 10 lesdagen. Deze zijn ondersteunend aan het praktijkleren, namelijk voorbereidend, evaluerend en aanvullend.
In de opleiding wordt naast sedatie ook aandacht besteed aan EBP (Evidence Based Practice) en casuïstiek.

Module 1: Pre-sedatie zorg en professionaliteit

In deze module wordt aandacht besteedt aan: het screenen van de patiënt, het informed consent, professionalisering en onderzoeksvaardigheid. Belangrijk onderdeel van de opleiding binnen Erasmus MC Academie is het klinisch vaardigheidsonderwijs/HPS. Er wordt getraind in een gesimuleerde omgeving als voorbereiding op het verwerven van de competenties in relatie tot de themakaart in het praktijkopleidingsboek. Professionaliteit en onderzoeksvaardigheid bestrijken alle beroepscompetenties.

Module 2: PSA bij verschillende specialismen en behandelingen en post-sedatiezorg

In deze module komt de theorie aan bod (onder andere anatomie/fysiologie, juridische aspecten, farmacologie) die ondersteunend is aan de themakaarten PSA bij verschillende specialismen/ behandelingen en het thema post-sedatie zorg.

De opleiding sluit af met een landelijke toets. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentie- ontwikkeling.

Resultaat

De opleiding sluit af met een landelijke toets. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma sedatiepraktijkspecialist. De opleiding is erkend door het CZO.

Overige informatie

Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidinggevende/ praktijkbegeleider  van de instelling waar je een dienstverband hebt.
Op basis van eerder verworven competenties kunnen vrijstellingen worden verleend.

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 12) wordt er 1x per jaar gestart in april volgens het rooster. De deadline voor de aanmelding is uiterlijk één maand voor de aanvang van de start van de opleiding, dus 1 maart. Aanmeldingen zijn alleen geldig indien het aanmeldingsformulier compleet is ingevuld en ondertekend en de gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Rooster en toetsdata op aanvraag.

De totale opleiding is 12 maanden en bestaat uit 20 scholingsdagen (incl. introductiedag en afronding).

Toelatingseisen

  • CZO diploma anesthesiemedewerker;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een erkende zorginstelling.

Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan -als er sprake is van een vergelijkbaar niveau -een ontheffing van de vooropleidingseis worden aangevraagd bij de opleidingscommissie. Bij de toekenning van de ontheffing wordt de motivatie vanuit de student en de werkgever meegewogen in de besluitvorming.

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet. Uitgangspunt is daarbij dat je, naast het volgen van colleges, leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Het theoretisch programma bestaat uit 2 modules van 20 lesdagen en een toetsdag. Deze zijn ondersteunend aan het praktijkleren, namelijk voorbereidend, evaluerend en aanvullend. De praktijkopleiding en het theoretische programma zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk.
In de opleiding wordt naast sedatie ook aandacht besteed aan EBP (Evidence Based Practice), casuïstiek en simulatieonderwijs.

Module 1: Pre-sedatie zorg en professionaliteit

Deze module biedt je houvast bij het ontwikkelen en verdiepen van competenties op vier onderdelen: het screenen van de patiënt, het informed consent,  professionalisering en onderzoeksvaardigheid. Er wordt getraind in een gesimuleerde omgeving als voorbereiding op het verwerven van de competenties in relatie tot de themakaart in het praktijkopleidingsboek. Professionaliteit en onderzoeksvaardigheid bestrijken alle beroepscompetenties.

Module 2: PSA bij verschillende specialismen en behandelingen en post-sedatiezorg

In deze module komt de theorie aan bod (onder andere anatomie/fysiologie, juridische aspecten, farmacologie) die ondersteunend is aan de themakaarten PSA bij verschillende specialismen/ behandelingen en het thema post-sedatie zorg.

Het leren op de werkplek

Het praktijkleren sluit aan op de visie van het beroepsonderwijs. Ook in de praktijk krijg je de ruimte om invulling aan het eigen leerproces te geven en daar zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.
Je moet zelf je noodzakelijke stages organiseren. Zo nodig kunnen deze plaatsvinden buiten het eigen ziekenhuis. Ook het Erasmus MC biedt mogelijkheden voor een stage.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier.
De opleidingskosten zijn exclusief boekengeld. Een stage kan eventueel binnen het Erasmus MC doorlopen worden.

Bijzonderheden

Op grond van erkenning van eerder verworden competenties (EVC) ka je je inschrijven voor een EVC procedure. Deze is op aanvraag beschikbaar. Op grond van een diploma van een medisch ondersteunende (vervolg) beroepsopleiding kan je vrijstelling krijgen voor delen die je al hebt afgerond.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier