METC Erasmus MC

De Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) is een wettelijk erkende commissie die medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen beoordeelt. Uitzondering vormt onderzoek dat door de CCMO moet worden beoordeeld.

De METC toetst van tevoren elk medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Een onderzoek mag pas van start gaan als de METC dit heeft goedgekeurd.

Over onze METC

De Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek (WMO)

Er zijn twee soorten onderzoek. Bij gezondheidsklachten bezoekt men een arts om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Dit wordt diagnostisch onderzoek genoemd, want het doel is om de patiënt beter te maken. Het tweede soort onderzoek heet medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen. Mensen die meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek worden proefpersonen genoemd. Dit soort onderzoek heeft als doel om een ziekte op te sporen, meer over een ziekte te weten te komen en/of betere behandelingen voor ziekten te vinden, denk bijvoorbeeld aan een nieuwe hartklep, een beter middel tegen hoofdpijn of betere hulp bij een depressie.

Strenge regels

In Nederland mag men niet zomaar onderzoek doen bij proefpersonen, daar zijn strenge regels voor die wettelijk zijn bepaald. Medisch-wetenschappelijk onderzoek moet daarom door de METC worden getoetst als het onderzoek valt onder de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek (WMO). De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De CCMO kiest ook de toetsingscommissies die medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen mogen beoordelen. Een van die erkende commissies is onze METC Erasmus MC.

Ons doel

Ons doel is de rechten, veiligheid en het welzijn te beschermen van de mensen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zeker als het gaat om onderzoek met kwetsbare mensen. Dat betekent dat wij beoordelen of het onderzoek nuttig is, of het goed is opgezet, of alle informatie die proefpersonen krijgen juist is, of de risico’s van het onderzoek niet te groot zijn en of het onderzoek niet te veel van de proefpersonen vraagt. Het is nooit verplicht om aan onderzoek mee te doen. Meedoen aan een onderzoek is altijd vrijwillig.

Onze taken

Welke taken onze METC precies heeft, staat in de WMO beschreven. Bij het uitvoeren van deze taken houdt onze METC ook rekening met andere belangrijke wetten en regels en met internationale afspraken.

Onze leden

De WMO bepaalt dat er in de commissie leden met bepaalde deskundigheid en ervaring aanwezig moeten zijn. De leden in de commissie hebben veel verstand van onderzoek. De commissie bestaat uit meerdere artsen en uit personen die deskundig zijn op het gebied van de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek, de farmacie en klinische farmacologie. Ook is er een persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon. De commissieleden hebben zelf geen belang bij het onderzoek.

Twee 'kamers'

De commissie kent een dagelijks bestuur en bestaat uit twee ‘kamers’. Beide kamers hebben een voorzitter die tegelijk lid is van de commissie. Verder heeft elke kamer een secretaris die tijdens vergaderingen het verslag opstelt, regie voert op de onderzoeksdossiers, linking-pin is naar de onderzoekers, maar zelf geen commissielid is.

Dagelijks bestuur & secretariaat

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitters, de secretarissen en een ziekenhuisapotheker c.q. klinisch farmacoloog (bij geneesmiddelenonderzoek). Het dagelijks bestuur komt eenmaal per week bijeen in wisselende samenstelling.

Groepsfoto METC voorzitters en secretariaat

Prof. dr. H.J. Metselaar

Voorzitter

Prof. dr. H.W. Tilanus

Voorzitter

Mr. C.P.B. Bron-van Vliet

Secretaris en coördinator


Drs. N. Loekabino

Secretaris

Mr. S.C. Markestijn

Secretaris a.i. 

Dr. F.M. Spoelstra

Secretaris

Ing. W.C.M. Tielemans

Secretaris

Mw. A. de Jong

Assistent

Mw. S. Sneevliet

Assistent