target menu
 
Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 01 december 2014
H5N8 vogelgriepvirus aangetroffen bij wilde vogels
Virus gevonden in poepmonsters van smienten
Op maandag 24 november 2014 zijn poepmonsters verzameld van smienten waarin het H5N8 vogelgriepvirus is aangetroffen. Het bemonsteren van wilde vogels in het kader van H5N8 monitoring is een samenwerking  tussen het Erasmus MC en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) waarbij met name eenden, ganzen en zwanen worden getest. Eenden, ganzen en zwanen zijn een natuurlijke gastheer van de gewone milde varianten van vogelgriep.

Van een groep van 150 smienten zijn 52 poepmonsters verzameld waarvan in twee poepmonsters het virus is aangetroffen. De smienten bevonden zich op een grasland tussen Kockengen en Kamerik in de gemeente Woerden, provincie Utrecht. Het deel van het vogelgriepvirus van de smienten dat is onderzocht,  is genetisch bijna identiek aan het virus dat eerder is gevonden in een pluimveebedrijf in Hekendorp.

Smienten zijn eenden die met name in de winter in grote aantallen in Nederland voorkomen. Ruim 60% van de Noordwest –Europese populatie overwintert in Nederland. De verwachting is dat de overwinterende smienten de komende maand nog in aantallen zullen toenemen. De grootste aantallen smienten worden waargenomen in waterrijke gebieden in het westen, maar ook meer naar het oosten langs de grote rivieren van Nederland. Onlangs is in Duitsland het vogelgriep H5N8 virus aangetroffen bij een wintertaling. Ook wintertalingen in Nederland zullen meer intensief worden getest op de aanwezigheid van H5N8 vogelgriepvirus.

Of het virus ook bij andere wilde vogel soorten voorkomt wordt nog onderzocht. De afgelopen weken zijn meer dan duizend vogels getest op de aanwezigheid van vogelgriep H5N8. In de bemonsterde wilde eenden, wintertalingen, krakeenden, pijlstaarten, slobeenden, grauwe ganzen en knobbelzwanen werd het H5N8 vogelgriepvirus niet aangetroffen.

Meer onderzoek is nodig om uit te zoeken hoe vaak het H5N8 virus voorkomt onder smienten en andere wilde vogels. De aanwezigheid van H5N8 in smienten geeft aan dat er extra aandacht dient te zijn bij pluimveehouders met betrekking tot de hygiëne om insleep en verdere uitbraken te voorkomen. Het is niet zinvol om maatregelen te nemen met betrekking tot populaties smienten en andere wilde vogels.

Het aantonen van het virus in smienten heeft geen directe gevolgen voor de volksgezondheid. Het virus is niet aangetroffen bij mensen die intensief contact hebben gehad met besmet pluimvee.

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.