Raad van Toezicht

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van het Erasmus MC. De algemene leiding van het Erasmus MC is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is over zijn handelen verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht moet onder andere zijn goedkeuring verlenen aan:

 • de begroting;
 • de jaarrekening;
 • het jaarverslag van het Erasmus MC;
 • belangrijke investeringen;
 • het bestuursreglement.

Daarnaast houdt de Raad van Toezicht toezicht op naleving van wet- en regelgeving en adviseert hij de Raad van Bestuur over relevante bestuursonderwerpen. De Raad van Toezicht verricht zijn werkzaamheden met inachtneming van de Governancecode Zorg.

Benoeming

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. 

De benoeming vindt plaats door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op voordracht van de Raad van Toezicht en na afstemming met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wie zitten er in de Raad van Toezicht?

Mr. P.G. (Gijs) de Vries (voorzitter)

Per 1 januari 2016 is mr. De Vries benoemd voor zijn eerste termijn. Zijn expertises zijn bestuurlijke en juridische zaken, financiën en ICT. Mr. De Vries heeft zitting in de benoemings- en honoreringscommissie (voorzitter). De heer de Vries is daarnaast voorzitter van de Raad van Toezicht IKNL, voorzitter raad van commissarissen Arbo Unie en voorzitter bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. 

Drs. G.A. (Iet) van Albada-Kuipers (vice-voorzitter)

Mevrouw Van Albada-Kuipers is 1 december 2011 (1e termijn) en 1 december 2015 (2e termijn) benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Haar expertises zijn medisch, zorginhoudelijk en nieuwbouw. Zij is voorzitter van de commissie kwaliteit en lid van de benoemings- en honoreringscommissie. Bij het Meander Medisch Centrum Amersfoort is zij reumatoloog. Daarnaast is zij ook:

 • Vertrouwenspersoon voor de medische staf in het Meander Medisch Centrum.
 • Lid van de Raad voor de Tuchtrechtspraak KNMG.

Dr. C.M. (Tini) Hooymans (lid)

Per 1 november 2015 is mevrouw Hooymans benoemd voor haar eerste termijn. Haar expertises zijn onderzoek, financieel en onderwijs. Zij is lid van de commissies audit & compliance en kwaliteit.

Daarnaast is zij: 

 • Commissaris bij de Rabobank Vallei & Rijn.
 • Lid van de adviescommissie ICT en informatiebeveiliging van het CBS.
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Diabetesfonds.
 • Voorzitter van de stichting Tropenbos International.
 • Commissaris bij KeyGene N.V.

Prof.mr. A.C. (Aart) Hendriks

Op 1 december 2014 (1e termijn) en 1 december 2018 (2e termijn) werd prof.mr. Hendriks benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Zijn expertises zijn juridische en bestuurlijke zaken. Hij is lid van de commissie kwaliteit. Prof.mr. Hendriks is hoogleraar Gezondheidsrecht bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden / LUMC. Ook is hij juridisch adviseur / coördinator gezondheidsrecht bij de KNMG. Naast deze hoofdfuncties is hij ook:

 • Lid van de Raad van Toezicht van het Zaans Medisch Centrum.
 • Voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.
 • Lid van de Gezondheidsraad.
 • Voorzitter van de Raad van Advies Werkgroep artsen advocaten.
 • Lid van de adviescommissie kwaliteitsvisitatie Federatie van Medisch Specialisten.
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Singelzicht.

J. (Hans) Turkesteen RA

Per 1 juli 2016 werd dhr. Turkesteen benoemd voor zijn eerste termijn. Zijn expertise is financiële zaken. Hij is voorzitter van de audit & compliance commissie.

Contact opnemen?

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via telefoonnummer  (010) 703 3930 of via secretariaat.rvt@erasmusmc.nl