Jump to top menu Jump to main menu Jump to content
Advanced medical training

Patholoog

Duration: Bij een voltijdsaanstelling zonder individuele korting of onderbrekingen is de duur van de opleiding pathologie volgens het CCMS Besluit pathologie 60 maanden. Tenminste 6 en ten hoogste 24 maanden van de opleiding worden gevolgd in een niet-universitaire opleidingsinrichting.
Education provider: Pathologie

Target Audience: Trainer/teacher/coach, Doctor/medical specialist

About us

Overzicht

Opleidingsinrichtingen pathologie OOR-ZWN

De opleiding pathologie binnen de OOR-ZWN wordt verzorgd door de volgende universitaire en 5 niet-universitaire opleidingsinrichtingen:

  • Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
  • Pathan, St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam
  • Reinier de Graaf Groep (RdGG), Delft
  • Laboratorium voor Pathologie, Dordrecht
  • Lab. Klinische Pathologie Midden-Brabant, St. Elisabethziekenhuis, Tilburg
  • Laboratorium voor Pathologie, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Opleidingsthema’s pathologie

De structuur van de opleiding werd in het kader van de “Modernisering van de medische specialistische vervolgopleidingen” herzien en kent een “modulaire” opbouw waarbij vakmatige eenheden (thema’s) als afzonderlijke elementen herkenbaar en toetsbaar dienen te zijn.

Voor het vakgebied pathologie worden in het CCMS Besluit pathologie en door de wetenschappelijke vereniging 21 vakspecifieke, thema’s onderscheiden. De afzonderlijke thema’s dienen tweemaal in de opleiding doorlopen te worden (aangeduid als 1e en 2e rotatie) met een naar rotatie beschreven te bereiken competentie niveau.

De wetenschappelijke stage heeft i.t.t. de overige modules een duur van 6 maanden. Daarnaast is het aspect “wetenschap” als constant element in de opleiding aanwezig en vormt een element van 4 lijnonderwijs binnen de opleiding.

Tevens dienen de aios de mogelijkheid te krijgen om 2 keuze-thema’s te volgen gericht op verdere verdieping en voorbereiding op de toekomstige functie. Het doorlopen van 21 thema’s in 2 rotaties van elke 3 maanden brengt de noodzaak met zich mee om thema’s te bundelen tot modules met elk een duur van 3 maanden. De OOR-ZWN biedt de 21 thema’s aan in 8 modules.

Practical information

Opleidingsmethode

In het opleidingsschema van de individuele aios worden de te doorlopen modules, verdeeld over 1e en 2e rotatie, voor de duur van de opleiding vastgelegd. Afhankelijk van de vorderingen van de aios kan het schema te allen tijde worden aangepast. De methode van opleiding is grotendeels gebaseerd op een “meester-gezel” model waarbij door middel van directe supervisie gecombineerd met zelfwerkzaamheid het vak eigen gemaakt wordt.

Gewaakt wordt voor een goede balans van opleiding en “productie”, waarbij moet worden aangetekend dat pathologie voor een belangrijk deel wordt geleerd in de praktijk en door het uitvoeren van routine werkzaamheden.

De kennis die de aios in de opleiding dient te verwerven, valt uiteen in theoretische kennis en praktische vaardigheden.

  • De praktische vaardigheden, met de daarbij te verwerven specifieke competenties, worden bij uitstek geleerd in de praktijk. De praktische vaardigheden bestaan o.a. uit het verrichten van obducties, het bewerken van macroscopische preparaten (“uitsnijden”) en microscopiseren. Deze vaardigheden zijn in principe thema- en module overstijgend en worden afhankelijk van de mate van deelspecialisatie door verschillende leden van de opleidingsgroep gesuperviseerd.
  • De theoretische kennis en achtergrond van verschillende ziekten en wetenschappelijke vorming worden door studie verworven. Voortgang in het verwerven van deze competenties wordt o.a. getoetst bij dagelijkse supervisie, literatuur referaat (critical appraisal of a topic - CAT), Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s) en diagnostiektoets.

Apply and terms and conditions

Hoe kun je je aanmelden?