Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

SPLINT-trial

Download PDF

Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over het SPLINT medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Voor toestemming of weigering is goede voorlichting van onze kant nodig en een zorgvuldige afweging van uw kant. Om die reden ontvangt u deze schriftelijke informatie en de algemene brochure over medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Wat is het doel van het onderzoek?


U zult binnenkort een niertransplantatie ondergaan. Het verloop van de operatie en het herstel is reeds uitgebreid met u besproken. Dit wetenschappelijke onderzoek gaat over een bepaald onderdeel van de operatie, namelijk de aansluiting tussen de urineleider van de nier en de blaas. Bij een deel van de niertransplantaties zien wij een (tijdelijk) probleem van deze aansluiting, bijvoorbeeld lekkage van urine of een verstopping ten gevolge van een vernauwde verbinding.In de huidige situatie plaatsen wij standaard een splint (plastic buisje) in de urineleider van het transplantaat met het idee dat deze de nieuwe aansluiting tussen urineleider en blaas kans geeft te genezen. Deze splint wordt via de blaas boven het schaambeen naar buiten geleid.

Helaas is uit eerder onderzoek nog niet bewezen dat het plaatsen van een splint de aansluiting tussen urineleider en blaas te allen tijde beschermt. Integendeel, het plaatsen van lichaamsvreemd materiaal in de urinewegen kan juist ook zorgen voor complicaties, zoals irritatie en weefselreactie in de urineleider waardoor lekkage, vernauwing, urineweginfecties of bloedingen kunnen optreden. Ook kunnen er problemen optreden die gerelateerd zijn aan het materiaal zelf, zoals splintbreuk, migratie en verstopping ervan.

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of het weglaten van een splint, een vergelijkbare of betere uitkomst heeft dan het standaard plaatsen van een splint. Dit onderzoek zal antwoord geven op de vraag: Is de kans op urologische complicaties zonder het plaatsen van een splint gelijk of minder dan na het wel plaatsen van een splint?

Welk medisch hulpmiddel wordt onderzocht?

Er zal worden onderzocht of het weglaten van een splint een vergelijkbare of betere uitkomst heeft dan het standaard plaatsen van een splint.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Er zullen geen extra onderzoeken worden gedaan, alleen de gebruikelijke onderzoeken voor een niertransplantatie.Wanneer u uw toestemming verleent tot deelname aan dit onderzoek, wordt op de operatiekamer, als u slaapt, door een elektronische loting bepaald of de splint wordt weggelaten of geplaatst. Om te beoordelen of het weglaten van een splint beter is dan het plaatsen ervan, worden de deelnemers aan het onderzoek in 2 groepen verdeeld. Om de verdeling zo eerlijk mogelijk te houden, wordt de verdeling bepaald door loting. Deze loting wordt randomisatie genoemd. U hebt evenveel kans om wel een splint te krijgen dan geen splint te krijgen.

Uw behandelend arts en de onderzoekers hebben op de uitslag van de loting geen invloed. Na de operatie zult u merken of u in de groep met splint of zonder splint zit. In totaal zullen er 200 patiënten meedoen aan het onderzoek. Naast het wel of niet plaatsen van de splint zullen we bij dit onderzoek vragenlijsten laten invullen. Dit gaat om 3 vragenlijsten, ‘Euro-Qol’, ‘SF-36’ en ‘Werk en Zorg’ waarmee we een goede inschatting kunnen maken over het dagelijks functioneren. Door deze vragenlijsten op 7 verschillende tijdstippen af te nemen kunnen we een goed overzicht en verloop van de operatie krijgen.

Wat wordt er van u verwacht?


Als u besluit deel te nemen aan de studie vragen we u om de vragenlijsten zo zorgvuldig en volledig mogelijk in te vullen, in totaal 7 maal. Wat deelname aan het onderzoek concreet betekent vindt u elders in deze informatiebrief.

Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling(en) die u krijgt?

Als u meedoet aan het onderzoek zult u 50% kans hebben dat u geen splint ontvangt. Daarnaast vragen wij u om de vragenlijsten in te vullen. Indien u niet deelneemt aan het onderzoek, krijgt u de standaard behandeling met het plaatsen van een splint.

Welke bijwerkingen kunt u verwachten?

In de huidige situatie plaatsen wij standaard een splint in de urineleider van het transplantaat. De splint dient ervoor de nieuwe ureter-blaasaansluiting te ontlasten de eerste dagen na de operatie. Helaas zien we soms nadelen van deze splint, zoals het verschuiven ervan of verstopping. Indien u deelneemt aan deze studie wordt u niet onderworpen aan extra gezondheidsrisico ’s aangezien er geen ingrijpende handeling wordt bestudeerd, maar juist het weglaten van een handeling met potentiële risico’s.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Dit onderzoek kan nuttige wetenschappelijke gegevens opleveren, zonder nadelen voor de deelnemer. Indien u loot voor de groep zonder splint is dat niet de standaardbehandeling die we nu hanteren. Dit zou u eventueel voordelen kunnen opleveren. We vragen u 3 vragenlijsten in te vullen op 7 verschillende tijdstippen. De vragen kunnen mogelijk persoonlijk en/of confronterend zijn. Het invullen kost ongeveer 15 -20 minuten per keer.

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

U bent natuurlijk volledig vrij in uw beslissing om al dan niet deel te nemen aan dit onderzoek; een keuze om niet deel te nemen heeft op geen enkele manier gevolgen voor uw medische behandeling. Indien u niet deelneemt aan het onderzoek, krijgt u de standaard behandeling met het plaatsen van een splint.


Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?


U kunt stoppen met deelname aan dit onderzoek wanneer u dat wenst. U hoeft geen reden op te geven waarom u wilt stoppen. Na afloop van het onderzoek kunt u – indien u dat wenst - een overzicht van de resultaten krijgen. We maken u erop attent dat deze resultaten op groepsniveau omschreven worden. U krijgt geen persoonlijke resultaten van de studie.

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet?

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade die het gevolg is van deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade die zich voordoet tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek. U moet de schade ook binnen die 4 jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. In de bijlage vindt u de contactgegevens.

Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie bekend wordt?

Indien er tussentijds relevante informatie bekend wordt, zal u op de hoogte worden gesteld. U beslist zelf of u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan. Als uw veiligheid of welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het onderzoek.

Wat gebeurt er met uw gegevens?


?
In de algemene brochure is uitgelegd dat de onderzoeker gegevens over u verzamelt en deze vertrouwelijk behandelt. Dit betekent dat een aantal personen uw medische status en de gegevens van het onderzoek mogen inzien. Deze personen mogen de gegevens gebruiken voor dit onderzoek, maar zij mogen deze gegevens alleen bekend maken zonder daarbij uw naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. Uw identiteit blijft dus altijd geheim. De onderzoeker bewaart de gegevens met een code. Dit betekent dat op de studiedocumenten in plaats van uw naam alleen een letter-cijfercode staat. Alleen de onderzoeker houdt een lijst bij waarop staat welke letter-cijfercode bij welke naam hoort. Normaal gesproken heeft alleen uw behandelend arts en zijn/ haar team inzage in uw gegevens. Als u meedoet aan deze studie krijgen meer mensen inzage in uw medische gegevens en studiegegevens. De personen die inzage kunnen krijgen in uw gegevens zijn:

 • medewerkers van het onderzoeksteam
 • leden van de toetsingscommissie die de studie heeft goedgekeurd
 • bevoegde medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • veiligheidscommissie die het onderzoek in de gaten houdt.
Na de studie worden de gecodeerde gegevens gedurende 15 jaar bewaard. Dit is nodig om alles goed te kunnen controleren. Bovendien willen wij graag uw gegevens gebruiken voor andere onderzoeken die worden uitgevoerd bij patiënten die een nier transplantatie ontvangen. Deze onderzoeken hebben dus eenzelfde doel als het onderzoek waarvoor u nu wordt gevraagd. Het is dus niet zo dat uw gegevens ook zullen worden gebruikt voor onderzoek naar een geheel andere aandoening of een heel ander probleem. Vanzelfsprekend blijft de vertrouwelijkheid die we hierboven hebben beschreven altijd gelden.

Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname?

Uw huisarts en behandelend specialist zullen op de hoogte worden gebracht van uw deelname aan dit onderzoek. Hiervoor moet u toestemming geven op het toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?


Er zijn geen kosten aan dit onderzoek verbonden. U ontvangt geen vergoeding voor uw deelname.

Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?


De toetsingscommissie van het Erasmus MC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Wilt u verder nog iets weten? Als u vragen hebt over dit onderzoek, aarzelt u dan niet om deze te stellen aan:
Dr. Terkivatan (al of niet via uw afdelingsarts of verpleegkundige) of Drs L.S.S. Ooms, arts-onderzoeker, op telefoonnummer (010) 703 14 01 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00 uur) of per e -mail op l.ooms@erasmusmc.nl
Mocht u later nog meer informatie willen hebben, dan kunt u eventueel een transplantatiechirurg, dr. Terkivatan, dr. Dor, dr. Tran of prof. dr. IJzermans hierover benaderen.

Onafhankelijk advies

Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke arts. Wij hebben hiervoor benoemd dr. Wijnhoven, chirurg. Hij is niet bij de uitvoering van dit onderzoek betrokken maar wel deskundig op het gebied van de zorg rondom de operatie. Hij is in dit ziekenhuis bereikbaar onder nummer (010) 703 11 96.

Bent u niet tevreden over het onderzoek of de behandeling?


Indien u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het ziekenhuis. Deze commissie is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (010) 703 31 98.

Bijlagen

Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Proefpersonen verzekering.


Proefpersonenverzekering

In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar. De verzekeraar van het onderzoek is: Meeùs Assurantiën BV, t.a.v. mevrouw N. Munnix, Postbus 234, 6040 AE Roermond. De verzekering biedt een maximum dekking van € 450.000 per proefpersoon, met een maximumbedrag van € 3.500.000 voor het gehele onderzoek. Indien de opdrachtgever van dit onderzoek meerdere onderzoeken heeft lopen, geldt een maximumbedrag van € 5.000.000 euro per verzekeringsjaar voor alle onderzoeken. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Deze vindt u in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl. Voor deze verzekering gelden voorts een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt niet:

 • schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek (nagenoeg) zeker was dat deze zich zou voordoen;
 • schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had deelgenomen;
 • schade die het gevolg is van het (niet) volledig nakomen van aanwijzingen of instructies;
 • schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling;
 • bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze behandelmethoden;
 • bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen;
 • schade die het gevolg is van uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezondheids-problemen.