Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Over Erasmus MC

Wij zijn het Erasmus MC. Elke dag werken wij, medewerkers, vrijwilligers en studenten, met toewijding en passie aan alles waar het Erasmus MC voor staat. Wij werken aan veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften. Wij werken aan onderscheidend toponderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken van morgen. En wij werken aan internationaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen.

Het Erasmus MC kent, net als elk universitair medisch centrum, deze drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Valorisatie, het maatschappelijk of economisch benutten van kennis verkregen uit onderzoek, wordt algemeen beschouwd als een vierde kerntaak.

Over Erasmus MC

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie

Het bestaansrecht van het Erasmus MC ligt besloten in haar missie: ‘’het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.’’

Visie

De ambities van het Erasmus MC volgen uit onze visie: ‘’het Erasmus MC is erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.’’

Onze kernwaarden

De manier waarop we de dingen doen is te herleiden naar onze kernwaarden:

Verantwoordelijk
Wij nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. Aan de patiënt en zijn naasten bijvoorbeeld, aan de mens met een zorgbehoefte, aan de student, aan de maatschappij én aan elkaar. Ons werk is van toegevoegde waarde: wij doen de juiste dingen en die doen we goed. Wij zijn professioneel en integer, maar tegelijkertijd ook transparant. We delen kennis en inzichten. Anderen mogen ons aanspreken op ons resultaat en gedrag. Of het nu gaat om het gedrag van de medewerkers van het Erasmus MC als individu, of op dat van onze organisatie als geheel.

Verbindend
Verbinden is voor het Erasmus MC een manier om te verbeteren en te innoveren. Samen bereik je immers meer. Onze medewerkers zijn teamspelers die zich verbonden voelen met patiënten, studenten en met de waarden van het Erasmus MC. Ze zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen inlevingsvermogen. Met partners, binnen en buiten onze organisatie, werken we samen op basis van vertrouwen en respect. Als Erasmus MC bevinden we ons niet alleen midden in de stad, maar ook midden in de samenleving. Met onze blik naar buiten staan we open voor vragen en wensen van de patiënt, de student en de maatschappij. Nu én in de toekomst.

Ondernemend
Waar het Erasmus MC mogelijkheden ziet voor vernieuwing of verbetering, nemen we initiatief. het Erasmus MC is ondernemend: we signaleren kansen en anticiperen daarop. We wachten niet af, maar weten van aanpakken en kaarten dingen aan. Met lef, ambitie en optimisme.

Arts loopt door gangen Erasmus MC met patiënte

Integriteit in het Erasmus MC

In een organisatie waar medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers elkaar dagelijks ontmoeten, heeft iedereen op de een of andere manier te maken met integriteit. Integriteit ligt aan de basis van professioneel gedrag binnen organisaties. Het spreekt voor zich dat ook medewerkers van het Erasmus MC integer horen te handelen.

In het integriteitsdocument wordt een overzicht gegeven van beleid en regelgeving ten aanzien van integriteit en al dan niet integer gedrag. Dit is een levend document, dat wil zeggen dat we het blijven aanpassen als daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld in geval van nieuwe wet- of regelgeving.

Nevenwerkzaamheden

Als Erasmus MC vinden wij het belangrijk om open en volledig te zijn over de rol van externe belanghebbenden, opdrachtgevers, financiers, mogelijke belangenconflicten en relevante nevenwerkzaamheden van onderzoekers (zie ook: Research Code Erasmus MC en Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018).
Daarom publiceren wij de nevenwerkzaamheden van onze universitair hoofddocenten, hoogleraren en afdelingshoofden op de publieke website van het Erasmus MC. De geregistreerde nevenwerkzaamheden en meer informatie over nevenwerkzaamheden vindt u op de pagina ‘Scientific Integrity at Erasmus MC’

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt vanaf 1 mei 2022 de toegang tot informatie van publiek belang. Het doel van de Woo is om de overheid en overheidsinformatie transparanter te maken. De wet geldt ook voor publieke informatie van het Erasmus MC.

Transparantie

Als Erasmus MC vinden we transparantie belangrijk. We willen open zijn over onze organisatie en vinden het belangrijk dat informatie makkelijk te vinden is. Het Erasmus MC maakt daarom zelf al veel informatie actief openbaar. Zo vindt u op de website bijvoorbeeld de jaarverslagen, maar ook veel andere relevante informatie over het Erasmus MC.

Verzoek om openbaarmaking: een Woo-verzoek 

U kunt zelf ook informatie opvragen. Dat doet u via een zogenoemd Woo-verzoek. U kunt dit per post, e-mail of telefonisch doen. Het is belangrijk dat u zo precies mogelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen. Het moet gaan om informatie die is vastgelegd in documenten die zich bij het Erasmus MC bevinden. U hoeft niet aan te geven waarom u deze informatie wenst te ontvangen.

Het indienen van een Woo-verzoek kan op 3 manieren: 

 1. Per e-mail naar: woo@erasmusmc.nl
 2. Telefonisch: 010 70 34 986 
 3. Per post: 

  Erasmus MC 
  Sector Juridische Zaken 
  Postbus 2040 
  3000 CA Rotterdam

Wat gebeurt er met uw verzoek? 

U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging met aanvullende informatie over het verloop van de procedure. Het Erasmus MC heeft in principe vier weken de tijd om te reageren op het Woo-verzoek. Soms is dat niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken of een besluit te nemen.  Het Erasmus MC mag er dan twee weken langer over doen, daarover ontvangt u in dat geval bericht.

Als u veel informatie heeft opgevraagd, is ook die twee weken extra soms niet genoeg. In dat geval neemt het Erasmus MC contact met u op om nadere afspraken te maken over het verzoek en de tijd die nodig is om het verzoek zorgvuldig te behandelen. 

Openbaarheid is het uitgangspunt. Het Erasmus MC kan uw verzoek of delen daarvan echter ook afwijzen wanneer één van de uitzonderingsgronden uit de Woo van toepassing is. Denk hierbij aan de situatie dat de gevraagde informatie betrekking heeft op:

 • bedrijfs- en fabricagegegevens
 • persoonsgegevens
 • de economische of financiële belangen van het Erasmus MC
 • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer schaadt en/of concurrentiegevoelig is.

Daarnaast is medische informatie uitgesloten. Deze informatie kan niet via een Woo-verzoek worden opgevraagd. 

Kan en mag het Erasmus MC ingaan op uw Woo-verzoek? Dan wordt uw (geanonimiseerde) verzoek, het besluit van de Raad van bestuur van het Erasmus MC en de relevante documenten openbaar gemaakt voor eenieder. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek? Mail dan naar: woo@erasmusmc.nl.

Jaarverslag en jaarrekening

Dierproeven bij Erasmus MC

In het Erasmus MC worden dierproeven gedaan voor fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en translationeel onderzoek. Dit betreft veelal onderzoek naar kanker, erfelijke aandoeningen, hersenen en gedrag, hartaandoeningen, regeneratieve geneeskunde en meer medisch gerelateerd onderzoek, maar ook onderzoek naar infectieziekten bij mens en dier. Ook trainen chirurgen hun vaardigheden voor complexe technieken met operaties op proefdieren, om deze beter voorbereid bij mensen toe te kunnen passen.

Rapportage 2021

Onderstaand vijfjarenoverzicht laat een abrupte afname in het aantal dierproeven zien na 2017. Dit heeft voornamelijk te maken met een verandering van de wettelijke definitie van een dierproef. Dit wordt toegelicht onder de onderstaande meerjarentabel.

  2017 2018 2019 2020 2021
Muizen  18692 11680 12232 10799 10549
Ratten 1342 469 539 410 453
Cavia's   15 19 5  
Syrische goudhamsters 36 105 54 226 177
Andere knaagdieren 93 159 23 109 132
Konijnen 17        
Fretten 94 121 179 183 87
Java-apen       8  
Varkens 123 68 153 86 97
Huishoenders     55   20
Andere vogels 4967 155 162 731 29
Zebravissen 8 151 364 264 1362
Totaal per jaar 25372 12864 13786 12821 12906

De afname komt grotendeels voort uit veranderde rapportageregels. Na 2017 werd een aantal handelingen bij de fok van kleine knaagdieren buiten de definitie van een dierproef gebracht. Ook is daarna overgegaan tot het rapporteren van dierproeven volgens Europese richtlijnen. Dieren die gedood worden voor het verkrijgen van hun lichaamsmateriaal blijven daarbij ook buiten deze statistiek.

Dierproeven in 2021: welke diersoorten en voor welke doeleinden?

Diersoort
Aantal Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
Toegepast of translationeel onderzoek Onderwijs/training
 
  ten behoeve van de mens dierenziekten, dierenwelzijn  
Muizen 10549 7243 2971   335
Ratten 453 9 249   195
Cavia's          
Syrische goudhamsters 177   177    
Andere knaagdieren 132 132      
Konijnen        
Fretten 87   87    
Andere roofdieren          
Java-apen          
Varkens 97   62   35
Huishoenders 20     20  
Andere vogels 29   29    
Zebravissen 1362 1362      
Totaal in 2021 12906        

Het onderzoek aan ‘andere vogels’ betreft hoofdzakelijk wilde vogels, zoals trekvogels. Die worden af en toe gevangen om ze te ringen of ringen af te lezen, om zo informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de vogeltrek, de levensduur en de samenstelling van groepen vogels. Dit wordt niet als dierproef gedefinieerd. Pas als van deze vogels ook monsters worden genomen (swab en/of bloedafname), bijvoorbeeld om te testen welke virussen zij bij zich dragen, telt dat als een dierproef die in deze statistiek komt. De definitie is inmiddels verder beperkt tot bloedafname hetgeen het aantal dierproeven verder reduceert (van enkele duizenden naar enkele honderden). Alle dieren worden direct daarna weer losgelaten. Inmiddels hebben de instellingen die de gezondheidsstatus van wilde vogels bestuderen hun samenwerking geïntensiveerd. Het Erasmus MC nam in 2021 wel deel aan dat onderzoek maar rapporteert er geen aantallen over, omdat die worden gerapporteerd door de samenwerkende vergunninghouders in de landelijke cijfers.

Zebravissen worden gehouden en gekweekt voor biomedisch onderzoek dat veelal plaatsvindt bij de embryo’s of vissenlarfjes. Pas als de larven zich zelfstandig voeden komen ze in de dierproeventelling. Daardoor fluctueren die cijfers soms sterk.

Microscopisch beeld van zebravisembryo's

Verwachte toename

Muizen en zebravissen worden in eigen beheer gefokt vanwege de vele genetisch gemodificeerde modellen voor menselijke aandoeningen. Nederland is momenteel aan de slag om de Europese regels en aanbevelingen – die sinds 2014 van kracht zijn - alsnog te implementeren. Dat betekent dat er meer dieren en (be-)handelingen onder de definitie van een dierproef gaan vallen. 2023 het overgangsjaar om vergunningen en registratiesystemen aan te passen. In 2024 is dat uitgerold en over dat jaar wordt in 2025 gerapporteerd. Het Erasmus MC en de andere instellingen die dergelijke dieren fokken en gebruiken voor biomedisch onderzoek, zullen daarmee een forse toename van de cijfers gaan laten zien. 

De grote maatschappelijke impact van infectieziekten is ook te zien in de dierproevenaantallen. Na de corona-pandemie is een periode van het nieuwe normaal ingegaan: mensen zijn wat voorzichtiger geworden en iedereen die dat wilde is gevaccineerd.

Vogelgriep

Vogelgriep, afkomstig van wilde vogels en ook verspreid tussen pluimveehouderijen, is niet meer weggeweest, ondanks de ruimingen van bedrijven die besmet bleken. Daarmee ontstaat een noodzaak om goede vaccins voor vogels te ontwikkelen. Nederlandse instellingen en bedrijven die over de benodigde expertise en voorzieningen beschikken, inclusief het Erasmus MC, spelen daarbij een belangrijke rol. Het gaat dan om de ontwikkeling van vaccins die èn goed beschermen èn goed te onderscheiden zijn van besmettingen.  

Als een nieuw vaccin ontwikkeld is en in dierproeven voldoende werkzaam en veilig blijkt te zijn, moet het ook nog in de praktijk worden getest (vergelijkbaar met klinische studies bij de mens). Voor klinisch geneesmiddelenonderzoek bij mensen is vanwege de Wet mensgebonden onderzoek (Wmo) toestemming van een medisch-ethische commissie vereist, maar voor diergeneesmiddelen worden die zogenaamde ‘veldstudies’ bij dieren in de praktijk niet als dierproeven aangemerkt.

Bron foto: Marcel van den Bergh.

 

Geschiedenis van het Erasmus MC

Bouwen aan een gezonde toekomst

De mens is van oudsher nieuwgierig. Altijd bezig met proberen te begrijpen, verklaren en beïnvloeden van wat er om hem heen gebeurt. Zoals Erasmus, onze naamgever, het in zijn Lof der Zotheid (1509) formuleerde “.. maar alleen de mens probeerde steeds de hem toegemeten grenzen te overschrijden”.

Tot de 15e eeuw kwam de verklaring voornamelijk van religieuze leiders en de Bijbel. Vanaf de 15e eeuw kreeg langzamerhand het zelf waarnemen en ondervinden de overhand. Het was de start van de bloeitijd van universiteiten. Deze drang om te kunnen waarnemen, begrijpen en daarop te kunnen handelen, zorgde in de afgelopen 500 jaar voor het verwetenschappelijken van onze kennis. Deze kennis wordt tot de dag van vandaag ingezet ter bevordering van de kwaliteit van leven van mensen.

Die drang om verder te kijken, de mouwen op te stropen en nieuwe en onbekende wegen in te slaan, zien we terug in onze stad Rotterdam. De stad van vrijdenkers en nieuwlichters. De stad met een open en nieuwsgierige houding, wars van conventies en vastgeroeste tradities. Een stad waar Erasmus, als hij in deze tijd was geboren, zich thuis had gevoeld.

Binnen het Erasmus MC herkennen we deze houding van vooruit willen en pionieren. Het is niet voor niets dat Rotterdam en innovatieve, en op wetenschap gebaseerde geneeskunde al heel lang met elkaar verbonden zijn. En nog steeds is het Erasmus MC zichtbaar onderdeel van de vooruitgang in geneeskunde en gezondheid.

We zien in de komende jaren een enorme verandering in het denken en handelen in de geneeskunde. Een verschuiving naar steeds eerder ingrijpen, naar maatwerk interventies op moleculaire en zelfs nanoschaal. Voorspellende geneeskunde die zich steeds meer richt op vroegtijdige preventie. Bovenal zien we een geneeskunde die niet meer, zoals de vijf eeuwen achter ons, is voorbehouden aan artsen, verloskundigen, paramedici en farmacologen, maar ook aan ingenieurs, wiskundigen, dataspecialisten en ethici. Wij geloven dat de toekomst van geneeskunde en gezondheidszorg liggen op het grensvlak van natuurwetenschappelijke, biomedische disciplines en humanities. En ook hier durven wij nieuwe en onbekende wegen in te slaan. De intensivering van de samenwerking tussen Erasmus MC, TU Delft en Erasmus Universiteit stelt ons in staat maatschappelijke impact te hebben in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen, in Rotterdam, Nederland en ver daarbuiten.

Chronologie

1466: Humanist, filosoof, schrijver en theoloog Desiderius Erasmus wordt in Rotterdam geboren, in een steeg tussen de Hoogstraat en de Laurenskerk.

1566: Rotterdam krijgt haar eerste ziekenhuisvoorziening. Het Dominicanerklooster aan de Hoogstraat wordt bestemd tot stedelijk gasthuis. Dit gasthuis verschaft aan bijna 200 patiënten onderdak.

1636: Oprichting Illustere school Rotterdam: openbare lessen over verschillende wetenschappen, waaronder de anatomie chirurgie.

1769: Oprichting van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte. Dit genootschap speelde een hoofdrol in de medische en wetenschapsgeschiedenis, lokaal, nationaal en internationaal, ook op het gebied van de genees- en heelkunde.

1840: Stadsbouwmeester Willem Nicolaas Rose krijgt de opdracht het eerste Rotterdamse ziekenhuis te bouwen. Elf jaar later, in 1851, is het Coolsingelziekenhuis af, met de Rotterdamse arts dr. Jan Bastiaan Molewater als directeur.

Coolsingelziekenhuis 1840

1852: Begin van het klinisch onderwijs in het Coolsingelziekenhuis door Jan Bastiaan Molewater met de oratie: ‘Over het verband tusschen hospitalen en onderwijs in de geneeskunde”.

1853: Eerste wetenschappelijke publicatie vanuit het Coolsingelziekenhuis van Frederick J.L. Schmidt: ‘Verslag van het hart en de groote vaten’.

1863: Zeven Rotterdamse burgers met aanzien, onder leiding van dr. De Monchy, besluiten dat er in Rotterdam een kinderziekenhuis moet komen. Het komt aan de Hoogstraat, boven een meubelwinkel, en heeft in eerste instantie 8 bedden. Een primeur voor Nederland.

1869: Koningin Sophia schenkt het kinderziekenhuis ƒ100 en een naaimachine. Als tegengeschenk wordt haar naam aan het ziekenhuis verbonden. Het Sophia Kinderziekenhuis heeft al snel behoefte aan een groter pand, en verhuist in 1876 naar een nieuw pand aan de Westersingel.

1914: Het Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut wordt opgericht. De Goudse radioloog Daniel den Hoed wordt in 1940 directeur. Hij bouwt het uit tot de beroemde kliniek die later zijn naam zal dragen.

Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut

1940: Het Coolsingelziekenhuis wordt tijdens het mei-bombardement geraakt door vier bommen, vliegt vrijwel meteen in brand en wordt voor het grootste deel verwoest. Een aantal paviljoens overleven de oorlog en blijven tot december 1960 in gebruik. De poort die nu op de Coolsingel staat, is een van de poorten van dat Coolsingelziekenhuis.

1950: De voorloper van de medische faculteit, de Stichting Klinisch Hoger Onderwijs, wordt opgericht. De stichting leidt doctorandi van de medische faculteiten ergens anders in het land op tot arts.

1961: Het Dijkzigt-ziekenhuis op het Land van Hoboken wordt vanaf 18 september gebruikt. Het ziekenhuis is vernoemd naar de monumentale villa van de familie van Hoboken, het huidige Natuurhistorisch Museum.

Dijkzigt-ziekenhuis

1966: De Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen is op 7 oktober ontstaan. Oprichter van de Medische Faculteit Rotterdam is prof. Andries Querido. In dit jaar start ook de bouw van de faculteit, pal naast het Dijkzigt ziekenhuis.

Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

1971: Het Dijkzigt-ziekenhuis en Sophia Kinderziekenhuis worden samen het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR).

1973: De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wordt op 1 februari opgericht. De medische faculteit wordt onderdeel van de EUR en verzorgt de opleidingen tot arts en wetenschappelijk onderzoeker, postacademische opleidingen, en levert bijdragen aan specialistenopleidingen.

1982: De EUR start een doctoraalopleiding voor beleids- en managementvraagstukken in de gezondheidszorg, vanuit de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De opleiding krijgt later de naam: Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG). Inmiddels heet de opleiding Erasmus School for Health Policy and Management (ESHPM).

1982: Nature publiceert de ontdekking van het kankerverwekkende fusiegen (Philadelphia chromosoom) door de Rotterdamse research groep onder leiding van professor Dick Bootsma.

1983: De eerste IVF baby van Nederland wordt in het AZR geboren, onder leiding van fysioloog prof. Gerard Zeilmaker en gynaecologen dr. Bert Alberda en dr. Imprinetta van Gent.

IVF baby

1984: Onder leiding van de chirurgen Egbert Bos en Hans Huysmans wordt in het AZR de eerste harttransplantatie in Nederland uitgevoerd.

1990: Het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek, beter bekend als ERGO, gaat in de Rotterdamse wijk Ommoord van start. Veel bewoners uit deze wijk van 45 jaar en ouder doen mee. Dat de studie succesvol is blijkt uit het feit dat ERGO nog steeds loopt.

1993:
Het Sophia Kinderziekenhuis verhuist van de Gordelweg naar Hoboken. Het Dijkzigt-ziekenhuis en de medische faculteit zijn daar al gevestigd. Een loopbrug verbindt beide ziekenhuizen en de medische faculteit met elkaar. Op 9 maart 1994 is de officiële opening.

1995:
De Daniel den Hoed Kliniek en het AZR fuseren.

1998:
De decaan van de medische faculteit en de besturen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het AZR spreken op 7 oktober over de vorming van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam.

1999:
Daniel den Hoed wordt na enquête onder lezers van het Rotterdams Dagblad uitgeroepen tot ‘Rotterdammer van de twintigste eeuw’.

2000:
Start van het grootschalige onderzoek Generation R onder pasgeboren kinderen in Rotterdam. Een nationaal en internationaal succesvolle cohortstudie die nog steeds loopt en inmiddels ook een opvolging kent, Generation R Next.

2002:
Het Erasmus MC is een feit.

2006:
Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de medische faculteit geeft het Erasmus MC een cadeau aan de stad Rotterdam. Het cadeau krijgt de vorm van een publiekslezing over medische wetenschap en mensen en wordt gehouden in De Doelen. Dit jaarlijkse evenement bestaat nog steeds onder de naam Lof der geneeskunst.

2009:
Het grote nieuwbouwproject van het Erasmus MC wordt gestart na jaren van tekenen en overleggen. Op dezelfde locatie zal een state of the art toekomstbestendig ziekenhuis worden gebouwd.

2012:
Het nieuwe Onderwijscentrum wordt geopend en krijgt in de jaren erna meerdere architectuurprijzen en nominaties.

Het nieuwe Onderwijscentrum

2016: Het 10e lustrum van de medische faculteit krijgt het motto ‘Bridging ambitions –Building excellence’ mee. De viering van dit lustrum wordt gecompleteerd met een gedenkboek: Erasmus MC 50 jaar academische gezondheidszorg in Rotterdam, geschreven door dr. Timo Bolt en professor Mart van Lieburg.

2018: Koning Willem-Alexander heeft het nieuwe Erasmus MC op 6 september officieel geopend.

Opening het nieuwe Erasmus MC

Meer geschiedenis over het Erasmus MC?

Dwaal rond op de website https://www.geheugenvanerasmusmc.nl.

Maatschappelijke waarde

Duurzaam Erasmus MC

Het Erasmus MC omarmt de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainability Development  Goals - SDG’s) die als een rode draad door onze huidige en toekomstige duurzaamheidsprojecten en -ontwikkelingen lopen.

In 2019 is het project ‘Een duurzaam Erasmus MC’ gestart. Samen met alle medewerkers en studenten van het Erasmus MC gaan wij de uitdaging aan om onze ‘CO2 footprint’ in 2030 fors verminderd te hebben, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord 2019.

De focus van het Erasmus MC ligt op de SDG’s 3, 4, 10, 12 en 13. In de komende jaren worden ruim 35 projecten en initiatieven in het Erasmus MC uitgerold om duurzame zorg en vermindering van de CO2 footprint van het Erasmus MC te realiseren.  Daarmee draagt ‘Een duurzaam Erasmus MC’ bij aan een gezonde samenleving en een schoner milieu en klimaat, staat het voor een duurzame gezondheidszorg en gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden en gaat het voor een circulaire bedrijfsvoering.

Duurzaam Erasmus MC

In 2018 is door alle Universitaire Medische Centra (UMC’s) de ‘Green Deal Zorg’ 2.0 ondertekend. De vier pijlers van de Green Deal worden uitgewerkt in vier werkgroepen:  energietransitie, circulaire bedrijfsvoering, medicijnresten uit afvalwater en gezonde leef- en verblijfsomgeving (routekaart).  Het Erasmus MC heeft vertegenwoordigers in alle werkgroepen.
Ook werken we samen met partners uit de regio, zoals de gemeente Rotterdam, TU Delft en LUMC in Leiden. Samen spannen we ons in voor een gezonde en duurzame samenleving.

Succesvolle voorbeelden

 • In 2018 is een eigen waterzuiveringsinstallatie ingebruik genomen 
 • Aanbestedingen: door de markt te vragen wat zíj voor ons kunnen doen. Bijvoorbeeld de Beddenwascentrale en een leensysteem voor de niet specifieke ziekenhuisbedden. 
 • Hergebruik materialen: de Rotterdamse aanpak is terug te vinden in de gezamenlijke inspanning waarmee te slopen gebouwen in de markt gezet werden voor hergebruik (link naar film). 

Samen met onze medewerkers en studenten gaan we de komende jaren kleine en grote, maar vooral veel, stappen zetten om onze doelen te behalen.

Heeft u vragen, wilt u meer weten: stuur een mail naar duurzaam@erasmusmc.nl

‘Week van de Duurzaamheid’ van 5 - 9 oktober 2020

Doel is om bij medewerkers en studenten het bewustzijn te vergroten over duurzaamheid en de Sustainable Development Goals (SDG’s), geïnitieerd door de Verenigde Naties (UNSDG’s). Ook patiënten en bezoekers kunnen hier zijdelings wat van meekrijgen. Gezien het Covid-19 risico zijn bijna alle onderdelen van het programma alleen op inschrijving te bezoeken.

De week wordt geopend door Joke Boonstra, lid van de Raad van Bestuur. Dagelijks terugkerende activiteiten zijn: vitaliteit en beweging en duurzaam delen tijdens de lunchsessies. We gaan op de duurzame tour door de nieuwbouw en het sloopgebied. Er zijn kennisbijeenkomsten en sprekers om duurzaamheid onder de aandacht en soms ook makkelijk toepasbaar te krijgen. De week wordt afgesloten door de wethouder Mobiliteit van Rotterdam, Judith Bokhove.

Duurzaamheidsverslagen

Maatschappelijke rol Erasmus MC

Het Erasmus MC is een maatschappelijk betrokken UMC en pakt zijn rol op het gebied van zorg onderzoek en onderwijs in de maatschappij.

Kijk bij Maatschappelijke rol Erasmus MC om te zien op welke manier het Erasmus MC zich inzet om deze rollen zo goed mogelijk in te vullen.

Gelijkheid & Diversiteit

Het Erasmus MC wil dat iedereen zich welkom voelt. Voor patiënten, studenten, zorgverleners en alle andere werknemers willen we een open en veilige omgeving bieden met gelijke kansen. En laten we via diverse acties en uitingen zien dat iedereen er mag zijn. Dus ongeacht bijvoorbeeld sociaaleconomische achtergrond, gender, culturele afkomst, religie of eventuele arbeidsbeperkingen. Op Diversiteit & Inclusie laten we zien hoe we daaraan werken, met wie en met welke resultaten.

Organisatie Erasmus MC

Governance

Het Erasmus MC is een publiekrechtelijke rechtspersoon, ingesteld op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). In het Erasmus MC zijn het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) samengebracht.

Het Erasmus MC wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (zie hieronder). De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, tevens de decaan FGG, en twee leden. De Raad van Bestuur oefent zijn (wettelijke) taken en bevoegdheden uit in collegiaal bestuur, met integrale verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur richt zich bij de uitvoering van zijn taak naar het belang van het Erasmus MC als maatschappelijke onderneming met een publieke taak. Bestuurshandelingen van het Erasmus MC moeten voldoen aan relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van goed bestuur, verantwoording en toezicht, zoals onder meer vastgelegd in de Governancecode Zorg (zie hieronder).

De Raad van Toezicht (zie hieronder) bestaat uit vijf leden en is belast met het toezicht op het bestuur en het beheer van het Erasmus MC, inclusief kwaliteit en veiligheid, de relatie met belanghebbenden, en de naleving van wet- en regelgeving.

48 afdelingen

Het Erasmus MC heeft 48 medische en wetenschappelijke afdelingen, zij vormen de bouwstenen van de organisatie. Zie voor de inrichting van de organisatie ook het organogram van het Erasmus MC (zie hieronder)

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Stefan Sleijfer (voorzitter en decaan), Joke Boonstra (vice-voorzitter), Paul Boomkamp (lid) en Dirk Schraven (lid).

Raad van Toezicht

Wat doet de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van het Erasmus MC. De algemene leiding van het Erasmus MC is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is over zijn handelen verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht moet onder andere zijn goedkeuring verlenen aan:

 • de begroting;
 • de jaarrekening;
 • het jaarverslag van het Erasmus MC;
 • belangrijke investeringen;
 • het bestuursreglement.

Daarnaast houdt de Raad van Toezicht toezicht op naleving van wet- en regelgeving en adviseert hij de Raad van Bestuur over relevante bestuursonderwerpen. De Raad van Toezicht verricht zijn werkzaamheden met inachtneming van de Governancecode Zorg.

Benoeming

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.

De benoeming vindt plaats door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op voordracht van de Raad van Toezicht en na afstemming met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wie zitten er in de Raad van Toezicht?

 • P.G. (Gijs) de Vries (voorzitter)Aart Hendriks 
  Per 1 januari 2016 (1e termijn) en 1 januari 2020 (2e termijn) werd Gijs de Vries benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Zijn expertises zijn bestuurlijke en juridische zaken, financiën en ICT. Gijs de Vries heeft zitting in de benoemings- en  honoreringscommissie (voorzitter). Daarnaast is Gijs de Vries voorzitter van de raad van toezicht IKNL, voorzitter raad van commissarissen Arbo Unie, voorzitter raad van toezicht TNO en voorzitter bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Per 1 juni 2023 is Gijs de Vries benoemd tot voorzitter Raad van toezicht Slachtofferhulp Nederland.
   
 • E.A. (Erica) Bakkum
  Erica Bakkum is per 1 december 2019 (1e termijn) benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Sinds 1 december 2021 is zij benoemd tot permanent raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naast deze hoofdfunctie is zij commissaris bij VvAA Holding Group en voorzitter van het Nationaal Bestuur Zonnebloemstichting. Eerder werkte Erica Bakkum als gynaecoloog in het OLVG in Amsterdam en was zij lid van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden. Zij heeft veel ervaring op het gebied van veiligheid en innovatie en heeft veel wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Binnen de Raad van Toezicht in het Erasmus MC is zij voorzitter van de commissie Kwaliteit en is zodoende betrokken bij de portefeuille medisch-inhoudelijk en kwaliteit van zorg. Zij maakt tevens deel uit van de benoemings- en honoreringscommissie van de Raad van Toezicht.
 • Mijntje Lückerath-RoversM. (Mijntje) Lückerath- Rovers
  Met ingang van 1 januari 2021 is Mijntje Luckerath-Rovers benoemd tot lid Raad van Toezicht. Mijntje Lückerath-Rovers is sinds 2013 hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Vanaf 2007 heeft haar onderwijs en onderzoek zich gericht op Corporate Governance, met name op onderwerpen als langetermijnwaardecreatie en effectieve  besluitvorming in bestuur en toezicht. Daarnaast is Mijntje Lückerath- Rovers commissaris bij onder andere NRC Media en Diergaarde Blijdorp. Per juli 2022 is zij toegetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Pels Rijcken. Mijntje Lückerath- Rovers is lid van de Commissie Kwaliteit en de Audit en Compliance Commissie van de Raad van Toezicht. 
 • Roelof-KontermanR. (Roelof) Konterman
  Roelof Konterman is per 1 december 2022 (1e termijn) benoemd tot lid Raad van Toezicht. Eerder was Roelof Konterman al enige tijd als extern adviseur aan de Raad van Toezicht verbonden geweest. Deze benoeming is destijds ingegeven door de behoefte van de Raad van Toezicht om zich te versterken op het snijvlak van gezondheidszorg expertise, strategische visie en bestuurlijke ervaring. Konterman is voormalig vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea en heeft een brede ervaring als bestuurder. Tevens heeft hij ervaring als toezichthouder in binnen- en buitenlandse ondernemingen.
 • J. (Jules) Verhagen
  Portretfoto van Raad van Toezicht lid Jules VerhagenJules Verhagen is met ingang van 1 september 2023 door de minister van OCW benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Na zijn studie Bedrijfseconomie en postdoctoraal Accountancy is Jules Verhagen in 1986 begonnen als accountant bij Ernst & Young. In 1997 is hij aldaar tot partner benoemd. Binnen Ernst & Young is hij meer dan 25 jaar eindverantwoordelijk partner voor de universitaire medische centra, universiteiten, zorgverzekeraars, pharma, biotechnologie en het internationale bedrijfsleven. Daarnaast is hij 10 jaar voorzitter geweest van de Health Care & Life Sciences Industry Group van EY Nederland en EY in Centraal-Europa en is hij 10 jaar bestuurder geweest van Ernst & Young Accountants.  

Documenten

Op de website van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg vindt u onze jaarverslagen en jaarrekeningen vanaf 2016. 

Contact

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via telefoonnummer (010) 7033930 of via secretariaat.rvt@erasmusmc.nl 

Bezoekadres: 
Dr Molewaterplein 40, kamer NA-1418 
3015 GD Rotterdam

Postadres: 
Secretariaat Raad van Toezicht (Na-1418) 
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam 

 

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.
De code stimuleert zorgorganisaties om te investeren in een open cultuur waarin mensen elkaar kunnen en durven aanspreken, ongeacht hiërarchie en professionele status.

De Raad van Toezicht heeft een beleid opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur.
Jaarlijks wordt hierover door middel van een op deze pagina te plaatsen overzicht verantwoording afgelegd. Het overzicht betreft de volgende vergoedingen:

 1. Vaste en andere onkostenvergoedingen
 2. Binnen- en buitenlandse reiskosten
 3. Opleidingskosten
 4. Representatiekosten
 5. Overige kosten

Declaraties Raad Van Bestuur 2018


Dr. J.G. Boonstra Prof. dr. E.J. Kuipers Prof. dr. J.P.T.M. van Leeuwen D.W. Voetelink RA
Vaste en andere onkostenvergoedingen  € - € 2092,21 €  - € 280,00 
Binnen- en buitenlandse reiskosten  € 1.609,36 € 3.040,29  € 3.221,29 € 1.564,64 
Opleidingskosten  € 1.690,17 € 2.403,70  € 420,65 € - 
Representatiekosten  € 254,30 € 778,70  € 84,40 € 175,60
Overige kosten  € - € 30,00  € 30,00 € 129,95
Totaal  € 3.553,83 € 8.344,90 € 3.756,34 € 2.150,19

Organogram

Het Erasmus MC heeft 48 medische en wetenschappelijke afdelingen, zij vormen de bouwstenen van de organisatie. De staf- en ondersteunende diensten zijn gepositioneerd in het Servicebedrijf, die bestaat uit 7 pijlers. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de Kernstaf. Klik op de afbeelding voor de volledige organogram (pdf).

Organogram Erasmus MC 

In het organogram worden de verschillende organisatieonderdelen van het Erasmus MC en hun onderlinge verhoudingen inzichtelijk gemaakt. 

Vastgoed Erasmus MC

Het Erasmus MC vernieuwt, onderhoudt en (ver)bouwt haar huisvesting voor patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten.

Alle informatie

Het Erasmus MC vanuit de lucht door Ossip van Duijvenbode

Strategie

Onze strategie

Al sinds 2003 maakt het Erasmus MC een vijfjarenstrategie, genaamd Koers. In elke Koers maken we duidelijk welke ambities we hebben bij het verlenen van zorg aan patiënten, het geven van onderwijs en verzorgen van opleidingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. In elk van deze kerntaken zetten we in op maatschappelijke impact en valorisatie van onze ideeën. Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen in onze eigen organisatie en met de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Lees hier het Koers23-strategiedocument.

Fotocollage Koers23

Koers23 - Technologie en toewijding

Logo Koers23Onze strategie voor de periode 2019-2023, Koers23, heeft als motto Technologie & Toewijding. Deze twee woorden drukken de essentie uit van waar het Erasmus MC zich voor inzet. Toewijding komt tot uitdrukking in de manier waarop Erasmus MC’ers hun werk doen. Aandacht voor onze patiënten en voor elkaar, bezieling voor het wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid bij onze studenten. En dit alles in een technologisch snel veranderende omgeving. Onze strategische ambities hebben raakvlakken met beide aspecten: mensen en technologie, zorg en innovaties, samenwerken en impact hebben.

Samen zorgen voor impact

Het Erasmus MC wil het verschil maken door zich in te zetten voor een gezonde samenleving onze regio én daarbuiten. Dat is onze maatschappelijke opdracht als universitair medisch centrum. In de komende jaren maken we het verschil door ons te richten op drie onderwerpen:

Positioneren als partner

Als Erasmus MC willen wij een gewaardeerde partner zijn. Vertrouwen, aandacht en respect voor elkaars inbreng en expertise zijn sleutelbegrippen. Dat geldt allereerst voor onze patiënten en hun naasten. Of het nu gaat om persoonsgerichte zorg of aandacht voor patiënten in ons onderwijs en onderzoek. In al onze kerntaken zien we de patiënt als partner.
Die gewaardeerde partner willen we ook zijn voor zorgaanbieders, overheden en andere partijen met wie wij samenwerken of gaan samenwerken. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij een positieve impact hebben op de gezondheid van burgers in de samenleving. In Rotterdam, maar ook daarbuiten. Die verantwoordelijkheid nemen we serieus. Daarom nemen  we het voortouw bij:

 • het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor onze patiënten;
 • het bevorderen van gezondheid van burgers;
 • het via wetenschappelijk onderzoek begrijpen, doorgronden, voorspellen, behandelen en voorkomen van ziekten en deze kennis actief delen
 • het opleiden van medische en zorgprofessionals op de juiste plek.

Onze partners zijn hierbij van cruciaal belang. Zij vinden in het Erasmus MC een partner die luistert, faciliteert, maar ook doorzettingskracht toont. Het is daarvoor ook belangrijk dat we ons mengen in het maatschappelijke en politieke debat over gezondheid en gezondheidszorg. En dat we bewust omgaan met schaarse collectieve financiële middelen om bij te dragen aan een toegankelijk, solidair en betaalbaar zorgstelsel.

Onderscheidend innoveren met inzet van technologie en data

Tegelijkertijd is een van de grootste nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg de opkomst van technologie, kunstmatige intelligentie, big data en robotica. Wij denken dat toekomstige grote innovaties in gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, techniek en informatiewetenschappen elkaar raken (convergentie). Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het werk in de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs. Het is onze ambitie leidend en onderscheidend te zijn in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst door de inzet van technologie en data, en we spreken de ambitie uit het eerste technisch georiënteerde UMC van Nederland zijn.

De bijzondere omgeving waarin het Erasmus MC zich bevindt, creëert daarvoor de ideale omstandigheden. Allereerst is daar de stad Rotterdam met een in alle opzichten diverse bevolking, een stad met ambities op het gebied van Life Sciences & Health én de Rotterdamse mentaliteit van aanpakken. Daarnaast is er het grote en diverse achterland van Zuidwest-Nederland, met 4,5 miljoen inwoners, vele ziekenhuizen, drie universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam, LUMC/Universiteit Leiden en TU Delft) en dochter Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADRZ) in Zeeland. Tot slot is er de Europese Unie en de programma’s die vanuit Brussel worden geïnstigeerd en gesubsidieerd, en de rest van de wereld als het gaat om onze duurzame samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen.

Aandacht voor medewerker en organisatie

De onlosmakelijke verbinding tussen technologie en gezondheid is het menselijke aspect. Voor onze patiënten, studenten, en voor onze medewerkers en vrijwilligers. In het Erasmus MC werken we met toewijding, ongeacht de plek waar je werkt. Het is cruciaal dat Erasmus MC’ers vitaal én met plezier in het Erasmus MC werken én blijven werken. Daarom is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden voor schaarser wordende zorgprofessionals. Dat doen we niet alleen in onze rol als zorgaanbieder en grootste werkgever van Rotterdam, maar ook in onze rol als innovator.

Samenwerking

Samenwerking

Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. Erasmus MC wil de aanjager zijn die bestaande samenwerkingen verdiept en stimuleert, en hen uitdaagt op zoek te gaan naar het onverwachte. De daaruit ontstane synergie en innovatie zetten we volop in om, samen met onze partners, patiënten te behandelen, een gezonde samenleving te bevorderen en daarmee maatschappelijke impact te hebben.

Het Erasmus MC werkt actief samen met diverse partners in zorg, onderwijs en onderzoek, vanuit de overtuiging dat dit meerwaarde oplevert voor de patiënt. Onafhankelijk van de plek waar patiënten met hun zorgtraject starten, moeten zij kunnen rekenen op de beste zorg volgens de laatste stand van de wetenschap. Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit: we combineren fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek met patiëntenzorg en een breed palet aan onderwijs en opleidingen. Wij streven er naar een betekenisvolle partner te zijn voor andere zorgaanbieders, kennisinstellingen, gemeentes, overheden en bedrijven, en uiteraard ook voor onze eigen patiënten. 

Regionaal

Het Erasmus MC werkt lokaal en regionaal samen met zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden. Dit gebeurt zowel bilateraal, als binnen samenwerkingsverbanden met verschillende deelnemers.

Met een aantal individuele zorgaanbieders heeft het Erasmus MC een meer intensieve samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en het IJsselland Ziekenhuis. Het ADRZ is een 100% dochter van het Erasmus MC. Bij het IJsselland Ziekenhuis is er momenteel sprake van een “preferred partnership”, met de intentie om te komen tot een nog nauwere samenwerking.

Bij de samenwerkingsverbanden waaraan verschillende zorgaanbieders deelnemen, gaat het vaak over de juiste zorg op de juiste plaats. De aandacht gaat onder meer uit naar kennisdeling en het opzetten van gezamenlijke expertisecentra. De expertise van het Erasmus MC wordt toegankelijk gemaakt voor andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen in de regio.
Daartoe biedt het Erasmus MC onder andere een breed scala opleidingen en nascholingen aan. Voor onderzoek worden onder andere clinical trials uitgevoerd samen met huisartsen, ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Met de gemeente Rotterdam wordt samengewerkt binnen de Merkenalliantie van Rotterdam Partners.

Voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden:

 • De Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen negen ziekenhuizen, met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen. SRZ richt zich op instellingsoverstijgende onderwerpen. Daarbij wordt ook afstemming gezocht met andere relevante partijen zoals de gemeente, verpleging/verzorging, huisartsen, en zorgverzekeraars.
 • De Stichting BeterKeten is een netwerk van ziekenhuizen in de regio, dat samenwerking op het vlak van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek stimuleert. In de stichting participeren het Erasmus MC, de Franciscus Vlietland Groep, het Maasstad Ziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis.
 • Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest Nederland is gericht op continue verbetering van de kwaliteit en bereikbaarheid van acute zorg. Zorgaanbieders van acute zorg (ziekenhuizen, huisartsenposten, verloskundigen, ambulancediensten en GGZ) maken samen afspraken over de organisatie van de acute zorg en zorg bij rampen of crises.
 • Regionale oncologienetwerken: CONCORD en EMBRAZE zijn de twee netwerken die in de regio actief zijn op het gebied van oncologie. Samen vormen zij het Comprehensive Cancer Network (CCN) Zuidwest Nederland.
 • De CVA-keten (CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident) is een netwerk van partners dat de zorg voor mensen met een beroerte gezamenlijk wil verbeteren. Deze samenwerking wordt ook wel Rotterdamse Stroke Service (RSS) genoemd.
 • In de OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) Zuid-West Nederland

Bijzondere samenwerkingsverbanden zijn verder HollandPTC (Erasmus MC, TU Delft en LUMC) en Medical Delta (samenwerking van de universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden, de twee UMC’s, gemeentes en onderwijsinstellingen).

 • HollandPTC (Particle Therapy Centre) is een gespecialiseerd centrum voor protonentherapie. Dit is een vorm van bestraling waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terechtkomt met lagere stralingsschade voor het omringende weefsel. Naast patiëntenzorg vindt in HollandPTC wetenschappelijk onderzoek plaats.
 • Medical Delta is een samenwerking waaraan tevens diverse overheden en circa 150 ‘Life Sciences of Health & Technology’-organisaties deelnemen. Het medisch- technologische consortium richt zich onder andere op gezond ouder worden, vroege diagnostiek en behandeling door nieuwe beeldvormende technieken, minimaal invasieve operatie- en behandeltechnieken en personalized medicine.

In 2019 is een bijzondere samenwerking gestart met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat heeft geleid tot een tripartite convenant. In nauwe afstemming met de Raden van Toezicht is besloten te verkennen of - en zo ja: op welke wijze - de bestaande samenwerking tussen deze instellingen systematisch uitgebouwd kan worden. In de tripartite convenant zijn -onder meer- bestuurlijke werkafspraken zijn gemaakt over:

 • de wijze waarop het exploreren van de verdere samenwerking tussen Erasmus MC, TU Delft en EUR zijn beslag krijgt en
 • de wijze waarop een inhoudelijke verkenning van verdere samenwerking tussen TU Delft, Erasmus MC en EUR zou plaatsvinden.

Nationaal

Het Erasmus MC is lid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en werkt in dat kader samen met alle UMC’s in Nederland. Meer specifiek wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met het RadboudUMC op het vlak van congenitale (kinder)cardiologie en (kinder)cardiothoracale chirurgie, in het Congenitaal Hartcentrum; met LUMC op het gebied van de kindergeneeskunde, inclusief een gezamenlijk afdelingshoofd voor beide UMC’s; met LUMC,
Amsterdam UMC en TU Delft op het gebied van de protonentherapie; met diverse UMC’s op het gebied van transplantatiezorg. Samen met het UMC Groningen en het RadboudUMC in Nijmegen heeft het Erasmus MC een gezamenlijke apotheek faciliteit, Apotheek A15 in Gorinchem.
Daarnaast is het Erasmus MC als regionaal traumacentrum onderdeel van het samenwerkingsverband Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Internationaal

De internationale positie van het Erasmus MC komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Het Erasmus MC participeert in diverse internationale samenwerkingsverbanden, zoals de European University Hospital Alliance (EUHA) waarin negen Europese top universitair medische centra samenwerken. Verder neemt het Erasmus MC deel aan achttien de European Reference Networks voor zeldzame ziekten en coördineert twee van de in totaal 24 ERN’s.
Erasmus MC is partner in het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) waarin bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en universiteiten samenwerken. Daarnaast wordt ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs samengewerkt met vele universiteiten in de gehele wereld.

Op het gebied van patiëntenzorg komen patiënten uit meer dan 90 landen voor hun diagnose en/of behandeling naar het Erasmus MC. Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten heeft het Erasmus MC speciale afspraken over het gezamenlijk inrichten van goede zorg en infrastructuur ter plaatse en over kwaliteit en behandelprotocollen om academische zorg toegankelijk te maken voor alle inwoners.

Advies en medezeggenschap

Stafconvent

Het Stafconvent draagt bij aan de missie van het Erasmus MC. Het Erasmus MC richt op innovatie van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg. Het Stafconvent formuleert en realiseert vanuit haar professionele deskundigheid gezamenlijk ambities. In deze zin werkt het Stafconvent mee aan het besturen van het Erasmus MC.

Dagelijks Bestuur Stafconvent

Het Dagelijks Bestuur van het Stafconvent bestaat uit vier leden. De voorzitter, vicevoorzitter en twee themavoorzitters. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door de secretaris van het Stafconvent.

Het Dagelijks Bestuur Stafconvent komt wekelijks bijeen, bereidt de verschillende overleggen en besluiten voor en beheert de verantwoordelijkheden van het Stafconvent op het gebied van medebestuur en bevordering van kwaliteit, ontwikkelingen en samenwerking.

 • Prof. dr. C.M.F. (Clemens) Dirven, voorzitter Dagelijks Bestuur.
  Clemens Dirven is tevens hoofd van de afdeling Neurochirurgie.
 • Prof. Dr. P.H.M. van der Kuy, vicevoorzitter Dagelijks Bestuur
  Hugo van der Kuy is tevens afdelingshoofd van de Apotheek
 • Prof. Dr. J.M. Hendriks, bestuurslid Dagelijks Bestuur
  Joke Hendriks is tevens afdelingshoofd Heelkunde en Themavoorzitter Thema Dijkzigt
 • Prof. Dr. R. Kanaar, bestuurslid Dagelijks Bestuur
  Ronald Kanaar is tevens afdelingshoofd Moleculaire Genetica en Themavoorzitter Thema Biomedische Wetenschappen
 • Mr. N.L.G.H. Weber, secretaris
 • Monique Strijder, secretaresse

Bestuur Stafconvent

Het Bestuur Stafconvent wordt gevormd door de themavoorzitters met de voorzitter en vice-voorzitter van het Stafconvent. 

Leden Stafconvent

Het Stafconvent bestaat uit afdelingshoofden en stafleden met een vast dienstverband. Onder de stafleden vallen medische specialisten, gelijkgestelde beroepsbeoefenaren, universitair (hoofd) docenten en wetenschappelijk onderzoekers.

Contact

Het Stafconvent wordt ondersteund door een secretaris en secretaresse.

 • Secretaris Stafconvent
  Nathalie Weber
  010-7032855
  Kamer: Na-1419
  stafconvent@erasmusmc.nl
  Aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 • Secretaresse Stafconvent
  Rita de Kimpe
  010-7039809
  Kamer: Na-1420
  stafconvent@erasmusmc.nl
  Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag

Clientenraad

Verpleegkundige Adviesraad

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Erasmus MC adviseert (gevraagd en ongevraagd) over verpleegkundig inhoudelijke onderwerpen.

Lees meer over de VAR op de speciale VAR-pagina.