Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Maatschappelijke rol Erasmus MC

Het Erasmus MC is een maatschappelijk betrokken UMC en pakt zijn rol op het gebied van zorg onderzoek en onderwijs in de maatschappij. In juli 2019 heeft toenmalig Minister Bruins van Medische Zorg en Sport in een kamerbrief zijn visie gegeven op de rol van de universitair medische centra (umc’s) in het Nederlandse zorglandschap. De Kamerbrief bevat acht opgaven voor de umc’s op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, samenwerking in de regio, opleiden van professionals en digitale gegevensuitwisseling.

Hieronder kunt u lezen op welke manier het Erasmus MC zich inzet om deze rollen zo goed mogelijk in te vullen. Naast de gegeven voorbeelden zijn er nog tal van activiteiten die het Erasmus MC ontplooid.

Maatschappelijke rol

Centrum voor zeer complexe zorg, kennis en expertise

Opdracht: Umc’s Zijn Innovatief En Vernieuwend Door Hun Combinatie Van Patiëntenzorg, Onderwijs En Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. De Umc’s Concentreren Zich Op Topreferente Zorg, Dat Wil Zeggen Zorg Voor Patiënten Die Elders Niet Behandeld Kunnen Worden. Andere Ziekenhuizen En Instellingen Kunnen Gebruik Maken Van De Infrastructuur Van De Umc’s.

Samen met onze partners levert het Erasmus MC zorg waarvoor de academische setting en daarbij horende expertise noodzakelijk zijn. De juiste zorgverlening vindt plaats op de juiste plek, variërend van de thuissituatie tot een regionaal ziekenhuis of ander UMC. Deze expertise komt tot uitdrukking door de ministeriële erkenning voor 60 expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland en onze betrokkenheid bij 18 Europese Referentie Netwerken.

Het Erasmus MC heeft als doel tenminste 70% tertiaire zorg te leveren. Om dit te bewerkstelligen hebben wij veel contact met onze partners in de regio, hierdoor hebben wij regionaal meer dan 200 samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg.

Beschikbaar en toegankelijk houden van zorg in de regio

Opdracht: de umc’s hebben een zorgtaak in de regio waarin ze gevestigd zijn. Ze hebben de verantwoordelijkheid om samen met andere partners te zorgen dat de zorg in de regio gegarandeerd blijft.

Beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg in de regio is van essentieel belang voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. In de regio Rijnmond wordt al langere tijd samengewerkt via diverse regionale samenwerkingsverbanden (zoals via het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuid-West Nederland).

Echter zijn er ook specifieke netwerken voor de regio Rijnmond. Het Erasmus MC is bestuurlijk partner van de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen. Het doel van deze stichting is de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen bij die onderwerpen die een instelling overstijgen, met specifieke aandacht voor het verbeteren van kwaliteit van de (ziekenhuis)zorg en het verhogen van de doelmatigheid voor de patiënten in de regio Rijnmond.

Daarnaast heeft het Erasmus MC zich ingezet voor het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg in Zeeland. Voor het beschikbaar stellen en daardoor toegankelijk houden van de planbare en chronische en acute zorg in regio Zeeland is het Erasmus MC 100% aandeelhouder geworden van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis (ADRZ). Hierbij geldt dat zorg dichtbij als het kan en ver(der) als het tertiair is geleverd wordt. De afgelopen jaren is een toekomstbestendige strategie ontwikkeld in samenwerking met de medische staf van het ADRZ en het Erasmus MC.

Aanjager netwerkvorming en samenwerking

Opdracht: De umc’s hebben een initiërende en coördinerende rol bij netwerkvorming en samenwerking in de regio. Uitgangspunt is de juiste zorg op de juiste plek: meer zorg op maat, dichtbij als het kan, verder weg als het moet en waar het kan in netwerken. Daarbij staat de patiënt centraal.

Het Erasmus MC participeert in veel netwerken in de regio Rijnmond en staat in nauw contact met veel grote spelers in het zorgveld in de regio. Wanneer het Erasmus MC kansen zien voor een nieuw netwerk/netwerkvorming zal het Erasmus MC deze kansen onder de aandacht brengen via de huidige samenwerkingsverbanden. Deze hebben hun kracht in de regio Rijnmond bewezen en worden ingezet om nieuwe initiatieven op te zetten.

In regio Rotterdam Rijnmond werken ziekenhuizen en professionals met elkaar samen in de Stichting BeterKeten om ervoor te zorgen dat de patiënt in deze regio de beste zorg op de juiste plek krijgt. Samenwerking versterkt de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Het Erasmus MC is bestuurlijk partner in de BeterKeten. De BeterKeten stimuleert, faciliteert en ondersteunt kansrijke samenwerkingsprojecten die betrekking hebben op patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek. Reeds 27 initiatieven zijn door de BeterKeten opgepakt.

Ook zijn er regionale netwerken op het gebied van specifieke aandoeningen, zo zijn er op het gebied van kankerzorg het Concord en Embraze netwerk en op het gebied van prostaatkanker is het supra regionale Anser prostaatnetwerk opgericht. Daarnaast is er op het gebied van eerstelijns samenwerking een unieke samenwerking met huisartsen in het PrimEUR netwerk en wordt de data uit deze samenwerking opgenomen in de Rijnmond Gezond database. Het doel is om door middel van onderzoek de medische kennis uit te breiden en op die manier de zorg voor en de gezondheid van de inwoners van Rijnmond te verbeteren.

Coördinator van de regionale acute zorgketen

Opdracht: Umc’s blijven zich inzetten voor het oplossen van knelpunten en verbeteren van de beschikbaarheid van acute zorg.

Het Erasmus MC is één van de drie level 1 aangewezen traumacentra in Nederland. Samen met regionale partners zorgt het Traumacentrum Zuidwest-Nederland ervoor dat de acute patiënt in Zuidwest Nederland zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt op de juiste plaats. Daarnaast is er in de regio een Regionaal Traumachirurgenoverleg opgezet en is er een Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond om de druk op de spoedzorg beter te coördineren.

Daarnaast heeft het Erasmus MC een belangrijke rol in de ambulancezorg, als onderdeel van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Zuid-Holland Zuid en als onderdeel van het bestuur van de Stichting MICU Rotterdam, dit om de kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

Vanuit de BeterKeten is er het samenwerkingsverband IC-Rijnmond bestaat. Dit bestaat uit een drietal netwerken: netwerk Rijnmond Zuid/ netwerk Rijnmond Noord/ netwerk Centrum. Vanuit dit netwerk wordt ingezet op beschikbare IC-zorg. De IC-zorg wordt dusdanig gecoördineerd dat patiënten optimale IC-zorg op het juiste moment krijgen. Kostbare IC-capaciteit wordt optimaal benut, waarbij het Erasmus MC de academische IC-zorg levert. In het samenwerkingsverband delen de intensivisten kennis en expertise met elkaar en wordt samen ingezet op het organiseren van nascholing en bijeenkomsten.

Actieve rol in opleidingsvraagstukken

Opdracht: Umc’s zijn als werkgever grote (regionale) spelers en vervullen een voorbeeldfunctie. Ze hebben oog voor de personeelsbehoefte in hele regio, en dragen daaraan bijvoorbeeld bij met het aanbieden van voldoende stageplaatsen.

De Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest Nederland is een hecht samenwerkingsverband van 11 ziekenhuizen en andere zorginstellingen die gezamenlijk de opleiding tot medisch specialist verzorgen. Naast de OOR heeft het Erasmus MC een aantal andere initiatieven op het gebied van onderwijs. Zo is er de Erasmus MC academie, die behoort met haar opleidingen tot de top van de zorgopleidingen in Nederland op basis van haar onderscheidend en flexibel curriculum dat uitstekende doorstroommogelijkheden biedt naar vervolgopleidingen, bacheloropleidingen, masteropleidingen en promotietrajecten.

Daarnaast beschikt het Erasmus MC over een Skillslab en een Simulation Center. Dit zijn state-of-the-art trainingsfaciliteiten waarin vaardigheidstrainingen worden georganiseerd voor medisch specialisten, assistenten in opleiding en (OK en IC) verpleegkundig personeel. Ook zet het Erasmus MC zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van de medisch specialisten (in opleiding) middels het Challenge en Support programma. Het Challenge en Support programma biedt laagdrempelig, hoogwaardige en onafhankelijke coaching gericht op de individuele potentieontwikkeling, passend bij levenslang leren. Door optimale inzet van het persoonlijk potentieel verhoogt het welzijn van de professional in de werkomgeving wat een positief effect heeft op de duurzame inzetbaarheid.

Regionale academische motor

Opdracht: Umc’s vervullen hun rol als regionale academische motor. Om de maatschappelijke impact van umc-onderzoek te vergroten, verbreden de umc’s hun onderzoekfocus door zich ook op onderzoek op het gebied van preventie en regionale vraagstukken te richten.

Het Erasmus MC heeft als academisch ziekenhuis een belangrijke academische rol in de regio. Daarbij voert het Erasmus MC onderzoek uit in en met de regio om zo aan te sluiten bij de vragen vanuit de regio. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met de diverse partners in de regio. Het aantal artikelen in de afgelopen 5 jaar gepubliceerd vanuit het Erasmus MC met regionale ziekenhuizen is 1700, waarvan 900 met Rotterdam Rijnmond ziekenhuizen.

Daarnaast speelt de BeterKeten een rol in het onderzoek in de regio Rijnmond. Het Erasmus MC is oprichter geweest van dit netwerk. Dit vanuit de overtuiging dat gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek vanuit topklinische en academische ziekenhuizen samen méér waarde oplevert voor de kwaliteit van onderzoek en daarmee voor verdere innovatie van zorg. Hiermee wordt een belangrijke stimulans gegeven aan samenwerking op het gebied van zorg en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in de regio Rijnmond.

Tot slot zet het Erasmus MC samen met de TU-Delft en de EUR sterk in op de convergentie: het samenbrengen van verschillende wetenschappelijke disciplines, zodat de som van de samenwerking veel meer is dan de afzonderlijke delen. Om de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verstedelijking en digitalisering aan te gaan willen wordt de wetenschappelijke samenwerking structureel uitgebouwd.

Bijdragen aan de discussie rondom dure geneesmiddelen

Opdracht: Umc’s leveren een actieve bijdrage aan de discussie rond dure geneesmiddelen. Ze kijken bijvoorbeeld kritisch naar de meest doelmatige inzet van (nieuwe) dure geneesmiddelen. Hierbij zoeken ze de samenwerking met andere ziekenhuizen en de zorgverzekeraars.

Het ErasmusMC is een van de grootste verbruikers van dure geneesmiddelen van Nederland. In het licht hiervan is in samenwerking met iMTA (een van de belangrijkste onderzoeksbureaus dat zich richt op kosteneffectiviteit van Geneesmiddelen en medische technologie) een strategische samenwerking gestart. Erasmus MC en iMTA zijn samen uitstekend gepositioneerd om een voortrekkersrol te spelen in het doelmatig gebruik van geneesmiddelen en medische technologie en zo bij te dragen aan duurzame zorg. In 2020 zijn 3 kosteneffectiveitensmodellen gebouwd die helpen bij een doelmatige inzet van dure geneesmiddelen. Op termijn volgen ook modellen voor medische technologie.

Daarnaast speelt het Erasmus MC een actieve rol bij de iZAAZ, dit is de inkoopcombinatie Ziekenhuis Apotheken Academische Ziekenhuizen. Centraal hierin staat de gezamenlijk inkopen van (dure) geneesmiddelen.

Digitale gegevensuitwisseling

Opdracht: Umc’s hebben een voortrekkersrol in de ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling, met programma’s als Health-RI en Registratie aan de bron. Met als doel minder irritatie, minder onnodige fouten en – omdat de patiënt toegang tot eigen data heeft – meer ruimte voor samen beslissen.

Grote innovaties in de zorg en gezondheid worden in de komende jaren vooral door technologische ontwikkelingen bepaald, data gebruik en verzameling van data zal daar een belangrijke rol in gaan spelen. Het Erasmus MC neemt hier regionaal een voortrekkersrol door uitwisseling van data te stimuleren en grote studies met en in de stad op te zetten voor het verzamelen van data (Generation-R, Generation-R Next, Rotterdam Study).

Daarnaast is er in de regio Rotterdam het initiatief RijnmondNet gestart. RijnmondNet is dé regionale samenwerkingsorganisatie die de uitwisseling van medische gegevens faciliteert voor en door de zorg. Het Erasmus MC is een bestuurslid van RijnmondNet. Ook zorgt zorgplatform voor een versterking van de regionale samenwerking en maakt het mogelijk dat er digitale uitwisseling van gegevens plaatsvindt.

Tot slot werkt het Erasmus MC aan een eigen Digital Research Environment (DRE) samen met het UMC Utrecht, RadboudUMC en Microsoft. De DRE is een cloudgebaseerde, wereldwijd beschikbare onderzoeksomgeving waar gegevens veilig worden opgeslagen en georganiseerd en onderzoekers snel en binnen de geldende wet- en regelgeving samen kunnen werken.

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper