Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Onze visies

Opleidingsvisie

Het Erasmus MC leidt studenten op tot breed academisch gevormde artsen die maatschappelijk betrokken zijn en goed voorbereid op nieuwe technologische ontwikkelingen. 

De Erasmusarts 2030 handelt vanuit een breed academisch perspectief en een solide (bio)medische kennisbasis en zet daarbij technologie bewust in ter bevordering van een gezonde samenleving. 

De opleidingsvisie beschrijft wat voor Erasmusartsen wij opleiden.

Technologie

Technologie ontwikkelt zich snel en op verschillende gebieden. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van medische instrumenten en hulpmiddelen, minimaal invasieve interventies, beeldvorming en beeldanalyse, informatietechnologie en smart data technologie, kunstmatige intelligentie en machine learning en biomedische technologie. Technologie lijkt ongekende mogelijkheden te bieden om de patiëntenzorg naar een hoger niveau te brengen. 

Mogelijkheden en risico's 

Die moderne technologie biedt ook mogelijkheden om de werklast van zorgprofessionals te verminderen, de zorg dichter bij de patiënt thuis te brengen en de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Technologie levert echter pas een besparing op als de gehele organisatie daarop is ingericht. Technologie maakt niet altijd alles gemakkelijker of beter. Technologische innovaties kunnen ook negatieve gevolgen hebben, namelijk dat we gaan doen wat mogelijk is in plaats van wat nodig is.

Maatschappelijke betrokkenheid

Hoe zorgen we in de toekomst voor kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen? Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn is zowel een opgave van de menselijke maat als een macroeconomische opgave. Dat wil zeggen: beter aansluiten bij de behoeften van burgers, rekening houdend met diversiteit en laaggeletterdheid én effectievere interventies tegen lagere kosten door een verschuiving van curatie naar preventie, dus van nazorg naar voorzorg. 

De Erasmusarts 

Het Erasmus MC voelt een grote maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg. Er is een toenemende erkenning van het belang van diversiteit in de samenleving. Mensen worden steeds ouder en steeds meer mensen hebben chronische aandoeningen en multi-morbiditeit. Dit heeft gevolgen voor de gezondheidszorgorganisatie. De Erasmusarts is zich bewust van de veranderingen in de organisatie van zorg en kan daarop inspelen. 

Academische vorming

Het Erasmus MC ademt wetenschap en scoort met wetenschappelijk onderzoek al vele jaren hoog op de internationale ranglijsten. In de visie Erasmusarts 2030 blijft het wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats innemen. Academische vorming omvat niet alleen wetenschappelijke vaardigheden, maar ook contextuele, ethische, professionele en leiderschapsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het bevat reflectie op de wetenschap en de plaats van deze kennis in de samenleving en het ontwikkelen van een breed perspectief. 

Breed perspectief 

Door zo’n bredere academische vorming worden resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek niet alleen beoordeeld op hun medische meerwaarde, maar bijvoorbeeld ook op hun maatschappelijke impact, ethische repercussies en de verhouding tussen artsen en patiënten. Een breed perspectief draagt bij aan het ontwikkelen van goed leiderschap, zowel persoonlijk als professioneel. De Erasmusarts 2030 kan omgaan met alle maatschappelijke veranderingen en de stress en drukte die dit met zich meebrengt. 

Onderwijsvisie

Het Erasmus MC leidt toekomstbestendige artsen op die zich kenmerken door flexibiliteit, weerbaarheid en veerkracht en die zijn voorbereid op de gezondheidsvraagstukken van morgen. De onderwijsvisie Erasmusarts 2030 is gebaseerd op de opleidingsvisie Erasmusarts 2030, waarin klinisch redeneren, maatschappelijke betrokkenheid, technologie en academische vorming de pijlers zijn. 

Deze onderwijsvisie beschrijft hoe we deze toekomstbestendige artsen gaan opleiden.

Leeromgeving

Zowel studenten als docenten zijn deel van een onderwijsgemeenschap. Studenten weten zich gezien en gesteund. Docenten zijn gewaardeerde professionals die met plezier lesgeven. Vanuit hun vakkennis, didactische en pedagogische expertise begeleiden ze studenten in hun leerproces. De opleiding zorgt ervoor dat alle studenten zich thuis voelen in een inclusieve, stimulerende en veilige leeromgeving. Zij worden uitgedaagd hun eigen talenten te ontplooien, zichzelf te leren kennen, verbinding te zoeken met anderen, nieuwsgierig te zijn naar andere perspectieven en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Opbouw curriculum

In Erasmusarts 2030 staat de ontwikkeling van studenten centraal, zowel bij het opleiden als bij het toetsen. Het curriculum is studentgericht en is er aandacht voor de behoeften, wensen en voorkeuren van studenten. Ze werken op een geïntegreerde manier aan de ontwikkeling van de CANMEDS competenties. Door middel van (patiënten)casuïstiek maken ze zich biomedische concepten en vaardigheden eigen en passen ze deze toe in een relevante context. In spiral curriculum, gerangschikt op basis van levenscyclus, worden biomedische concepten met toenemende complexiteit herhaald.

Didactische vormen

Casusgestuurd onderwijs (CGO), Projectgestuurd onderwijs (PO) en Vorming van Identiteit en Professionaliteit (VIP) vormen het onderwijskundige fundament van het curriculum, waarin studenten in toenemende mate kennis, vaardigheden en attitude leren integreren en toepassen.

Leermiddelen

Erasmusarts 2030 maakt gebruik van een diversiteit aan diverse digitale leermiddelen. Voorbeelden zijn kennisclips, educatieve applicaties en online simulaties. De inzet van nieuwe, gevalideerde, digitale kennisbronnen bevordert het leerproces en maakt leren aantrekkelijker. Volgens het principe van flipping-the-classroom wordt bepaald welke activiteiten tijdens zelfstudietijd en contacttijd plaatsvinden. Wat studenten zelfstandig kunnen bestuderen en oefenen, doen zij in zelfstudietijd. De docent kan de contacttijd hierdoor effectiever gebruiken voor diepgaande verwerking van de leerstof. Daarnaast werken studenten in co-creatie met elkaar aan vraagstukken.

Toetsing

Toetsen zijn bedoeld om het leerproces van de student te ondersteunen. Dit houdt in dat toetsen studenten uitnodigen tot leren. Studenten ontvangen ontwikkelingsgerichte feedback op hun prestaties en krijgen tijd om hierop te reflecteren. De opleiding volgt het principe van constructive alignment, waarin leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar aansluiten. Toetsresultaten vormen datapunten die informatie geven over de ontwikkeling van de student ten aanzien van kennisdomeinen, competenties en attitudes. Door een portfoliosysteem met dashboardfunctie kunnen studenten zelf hun kennisgroei en competentie-ontwikkeling monitoren en bijsturen. De mix aan datapunten verschaft informatie waarmee de opleiding beslissingen met betrekking tot de voortgang kan nemen.