Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Doet u mee? De biobank roscan

Huidkanker onderzoek

Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen in deze Biobank. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om voldoende te weten over de Biobank. Vandaar dat u deze informatie ontvangt. Lees deze informatie rustig door. Bespreek het in eigen kring. Ook daarna kunt u nog altijd vragen stellen aan uw behandelende arts of aan één van de artsen die aan het eind van deze folder genoemd staan.

Download PDF

Wat is een Biobank?

Een Biobank is een verzameling van gegevens en lichaamsmaterialen (bijvoorbeeld bloed en stukjes huid) van patiënten. Het doel van een Biobank is om goed georganiseerd deze gegevens en lichaamsmaterialen te verzamelen, te bewaren en beschikbaar te stellen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
logo ROSCAN

Wat betekent de afkorting ROSCAN?

ROSCAN is de afkorting voor Rotterdam Skin Cancer Network. De Nederlandse vertaling is: Rotterdam Huidkanker Netwerk. De ROSCAN Biobank is een initiatief van de Afdeling Dermatologie in het Erasmus MC. Vanuit deze afdeling wordt gevraagd of patiënten met (verdenking op) huidkanker willen meewerken.

Wat is het doel van de ROSCAN Biobank?

Om de behandeling van huidkanker te verbeteren, is er wetenschappelijk onderzoek nodig. Zonder gegevens van patiënten zoals u en lichaamsmateriaal is onderzoek niet mogelijk. Daarom vragen wij uw toestemming voor deelname aan de ROSCAN Biobank.

Onderzoek op bloed en/of huidweefsel van een groot aantal patiënten met huidkanker kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren over:
  • Hoe huidkanker ontstaat
  • Het voorkomen van huidkanker
  • Het effect van behandeling
  • Waarom huidkanker goed (of juist niet goed) reageert op de toegepaste behandeling.

Wat wordt er precies van u gevraagd?

Opvragen gegevens

Voor een onderzoek zijn medische gegevens belangrijk. Deze gegevens verzamelen we uit uw huidige patiëntendossier. Het gaat hier onder andere om risicofactoren voor huidkanker en andere medische gegevens die belangrijk zijn voor huidkankeronderzoek. Voor genetisch onderzoek is het van belang om ook uw ras te registreren in de onderzoeksdatabase. In de database zullen uw persoonsgegevens (naam, adres en dergelijke) niet zichtbaar zijn zodat u anoniem blijft.

Afnemen lichaamsmateriaal

Wij vragen u eenmalig maximaal 3 buisjes bloed af te staan voor toekomstig onderzoek. Het bloed wordt afgenomen tijdens een van uw bezoeken of tijdens de ingreep op de polikliniek Dermatologie. Uit dit bloed halen wij uw erfelijk materiaal (DNA).


  • Indien er een ingreep wordt gepland: Tijdens deze ingreep wordt tumorweefsel en gezonde huid afgenomen. Uit dit afgenomen weefsel wordt een stukje weggehaald en opgeslagen in de Biobank. Er wordt dus geen extra weefsel bij u weggehaald.
  • Indien er geen ingreep wordt gepland: Willen wij u vragen om tijdens het polikliniekbezoek een stukje weefsel (huidbiopt) af te staan van de tumor en de gezonde huid zodat dit kan worden opgeslagen in de Biobank.
Het opgeslagen weefsel wordt bewaard voor wetenschappelijk onderzoek.

Vervolgonderzoek

Na ongeveer 5 jaar zullen we eenmalig opnieuw contact met u opnemen, telefonisch of per post. We stellen u dan een aantal vragen over het beloop van uw behandeling en over uw gezondheid. De gegevens over het beloop van uw ziekte zoeken we in uw medisch dossier op. We vragen u toestemming te geven voor dit vervolgonderzoek (zie toestemmingsformulier).

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan de ROSCAN Biobank?

U ondervindt zelf geen voordeel van uw deelname aan de Biobank. Voor de toekomst kan het onderzoek wel dusdanige nuttige gegevens opleveren dat de zorg van huidkankerpatiënten verbeterd kan worden. Indien u wordt ingepland voor een ingreep is het enige nadeel van deelname aan de biobank een extra bloedafname van maximaal drie buizen (eenmalig extra prikken). Indien er geen ingreep wordt ingepland of nog niet duidelijk is of er een ingreep plaats zal vinden is het andere nadeel dat de huid plaatselijk verdoofd zal worden waarna er een stukje weefsel (huidbiopt) zal worden afgenomen van de tumor en de gezonde huid. Uw deelname aan de Biobank brengt voor u geen extra kosten met zich mee, u krijgt ook geen vergoeding als u besluit mee te doen.

Wel of geen deelname

Deelname aan de ROSCAN Biobank is vrijwillig.

Als u twijfelt over deelname kunt u een onafhankelijke arts raadplegen, die zelf niet bij het onderzoek betrokken is, maar die wel deskundig is op het gebied van dit onderzoek en huidkanker. Ook als u voor of tijdens het onderzoek vragen heeft, die u liever niet aan de onderzoekers stelt, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke arts: Dr. Bing Thio, Dermatoloog, Afdeling Dermatologie, Erasmus MC, Tel 010-7040110, Email: h.thio@erasmusmc.nl.

  • Als u niet wilt deelnemen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen of een reden op te geven waarom u niet wilt meedoen. Als u besluit niet mee te doen, verandert dit niets in uw medische behandeling, begeleiding, aandacht en zorg die u in ons ziekenhuis krijgt.
  • Als u besluit wel deel te nemen aan de ROSCAN Biobank, vragen wij u het toestemmingsformulier ingevuld in te leveren bij uw behandelend arts op de dag van de starts van de behandeling. U krijgt een kopie mee die u thuis kunt bewaren.

Beëindiging deelname

Uw deelname aan de ROSCAN Biobank is voor onbepaalde tijd. U heeft het recht om op elk moment, zonder opgave van reden, uw deelname aan de Biobank te beëindigen. Er is een intrekkingsformulier beschikbaar die u kunt opvragen bij de Coördinator van de ROSCAN Biobank, via email: ROSCAN@erasmusmc.nl of telefonisch: 06-81415564.

Als u wilt dat al uw lichaamsmateriaal dat is verzameld voor de Biobank wordt vernietigd, dient u dit uitdrukkelijk aan te geven. De resultaten die zijn verzameld zullen echter gecodeerd ter beschikking blijven aan de Biobank voor verder onderzoek. Wij wijzen u erop dat het materiaal en medische gegevens die al in een wetenschappelijk onderzoek zijn bewerkt, niet vernietigd kunnen worden. Dit lichaamsmateriaal en deze gegevens blijven gecodeerd ter beschikking voor de wetenschapper die het onderzoek uitvoert.

Goedkeuring

Dit onderzoek is door de onderzoeker aangemeld bij de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) van het Erasmus MC. De METC heeft voor dit onderzoek een verklaring ‘niet WMO-plichtig onderzoek’ afgegeven. De voor Biobanken geldende nationale en internationale richtlijnen zullen nauwkeurig opgevolgd worden.

Hoe zit het met uw privacy?

De gegevens zullen in de database opgeslagen worden. Alleen een beperkt aantal personen, dat direct betrokken is bij het organiseren van de Biobank, kan deze gegevens inzien. Bij onderzoek kan het nodig zijn dat bevoegde personen niet-gecodeerde gegevens inzien. Deze personen zijn medewerkers van het onderzoeksteam, medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en leden van de Medisch Ethische Toetsings Commissie Erasmus MC. Inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te gaan. Lichaamsmaterialen die voor de Biobank worden verzameld, worden tot de persoon herleidbaar opgeslagen. Voor onderzoeksgegevens geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van het Erasmus MC. In deze wet is o.a. geregeld dat gegevens niet bij externe partijen, zoals werkgevers en verzekeringsmaatschappijen, terecht mogen komen. De gegevens zullen worden vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer wordt gebruikt in rapporten en publicaties over dit onderzoek. Zowel de gecodeerde medische gegevens als de opgeslagen lichaamsmaterialen worden na afloop van de studie onbeperkt bewaard, zodat ze eventueel in de toekomst kunnen worden gebruikt voor een vervolg of een nieuw onderzoek. De toestemming blijft na uw overlijden bestaan, tenzij u voortijdig uw toestemming heeft ingetrokken.

Wie doet onderzoek met uw lichaamsmateriaal en gegevens?

Onderzoeken zullen worden uitgevoerd door het Erasmus MC in Rotterdam, eventueel in samenwerking met andere ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven in binnen- en buitenland. Als bedrijven de gegevens en/of materialen uit de Biobank gebruiken dan zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt en zijn deze niet naar u te herleiden.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten van onderzoeken zullen gepubliceerd worden in o.a. wetenschappelijke tijdschriften die toegankelijk zijn via internet. Uw persoonlijke gegevens zullen hierin niet terug te vinden zijn. Eventuele onderzoeksresultaten die geen directe gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie, worden niet aan u meegedeeld, noch aan uw behandelende arts. Het kan zijn dat er tijdens het onderzoek iets gevonden wordt dat voor uw algehele gezondheid wel van invloed kan zijn. De vraag is of u hiervan op de hoogte gesteld wilt worden. Wilt u dit wel, dan zal de gevonden informatie alleen aan u doorgegeven worden. Deze informatie wordt dus niet aan familie, vrienden, werkgevers of verzekering verstrekt.

Waar geeft u toestemming voor als u het toestemmingsformulier ondertekent?

Wanneer u deel neemt aan de ROSCAN Biobank vragen we u om een toestemmingsformulier te tekenen. Met dit toestemmingsformulier geeft u aan dat u ons toestemming geeft om maximaal 3 buizen bloed af te nemen en een biopt van zowel tumor als gezonde huid af te nemen en te gebruiken voor onderzoek. Ook geeft u met dit toestemmingsformulier aan dat uw persoonlijke gegevens, zoals gesteld in de vragenlijsten en de gegevens in uw patiëntendossier, voor onderzoek gebruikt mogen worden.

Vragen

Als u vragen heeft na het lezen van deze informatie dan kunt u die voorleggen aan uw behandelend arts.

Klachten

Als u niet tevreden bent over het onderzoek kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Erasmus MC. Deze commissie behandelt klachten voor het gehele Erasmus MC. Alle informatie hierover vindt u op “Klachtenopvang voor patiënten en bezoekers”.

Contact

Email: ROSCAN@erasmusmc.nl
Tel: 010-7040110

Het onderzoeksteam van de ROSCAN Biobank

Dermatologie, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. Dr. Tamar Nijsten, Hoofdonderzoeker, Dermatoloog
Mw. dr. Renate van de Bos, Dermatoloog
Mw. dr. Marlies Wakkee, Dermatoloog
Mw. Carlijn Hofman, Coördinator Dermatologie

Meer informatie

Kanker.nl
Informatie over kanker, de behandeling ervan of leven met kanker. Ervaringen van anderen. Hulp en ondersteuning.
www.kanker.nl

Huidkanker Stichting
Het platform voor niet-melanoom huidkankerpatiënten
www.hukas.nl

Stichting Melanoom

Kankerpatiëntenvereniging voor mensen met (oog)melanoom
www.stichtingmelanoom.nl


Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/patio. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris: