Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Gegevensuitwisseling

Toestemming voor digitale uitwisseling van uw medische gegevens

Steeds vaker worden medische gegevens digitaal uitgewisseld. Ook het Erasmus MC kan gegevens snel uitwisselen met zorgverleners in andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Het digitaal uitwisselen van dossiergegevens met andere behandelaars gebeurt via goed beveiligde netwerken. Iedere zorgverlener die een behandelrelatie met u heeft, kan via deze beveiligde digitale uitwisselingssystemen vlot over dezelfde documenten en beelden uit het Erasmus MC beschikken. Digitale gegevensuitwisseling kan bijvoorbeeld nuttig zijn:

  • wanneer wij u doorverwijzen naar een ander ziekenhuis.
  • wanneer uw arts uw gezondheidssituatie wil bespreken met een collega in een ander ziekenhuis of zorginstelling.
  • wanneer u zelf in een ander ziekenhuis of zorginstelling een tweede mening wilt halen.

Echter, uw behandelaar mag deze digitale uitwisselingssystemen alleen gebruiken als u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven. Zonder uw toestemming mag het Erasmus MC uw medische gegevens niet via deze systemen uitwisselen met andere zorgverleners. Uw medische gegevens kunnen nog wel op andere manieren met hen worden gedeeld.

U kunt ons doorgeven of u toestemming geeft voor het digitaal uitwisselen van uw medische gegevens. Dat kan bij de inschrijfbalie of bij uw behandelaar tijdens uw afspraak. Wij noteren uw keuze in uw elektronisch patiëntendossier. Ook is het mogelijk om uw toestemming zelf in te vullen in uw online patiëntendossier Mijn Erasmus MC. Het is altijd mogelijk om uw beslissing te wijzigen.

Bij minderjarige- of wilsonbekwame patiënten zijn hun wettelijke vertegenwoordigers bevoegd om toestemming te geven voor de digitale uitwisseling van medische patiëntgegevens.

Vanaf 1 juli 2020 heeft u een wettelijk recht om te weten wie er in uw medisch dossier heeft gekeken. Dit overzicht is via onderstaand contactformulier op te vragen bij Bureau Medische Informatie.

Geheimhoudingsplicht 

Artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers hebben uw medische gegevens nodig voor uw behandeling. Ze zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij beroepshalve over u krijgen en het correct beheer hiervan in het medisch dossier en een geautomatiseerd bestand. Alleen ziekenhuismedewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot dit dossier. In het geval van contacten met de overheid (onder andere justitie of politie) en verzekeringsmaatschappijen worden de (wettelijke) regels van de geheimhoudingsplicht gevolgd. Bij twijfelgevallen wordt gehandeld in het belang van de patiënt.

Aanwezigen bij de behandeling of een onderzoek

De patiënt heeft ook recht op ‘ruimtelijke privacy’. De behandeling mag in principe niet worden uitgevoerd in de aanwezigheid van anderen dan de direct betrokken zorgverleners, tenzij de patiënt daartoe toestemming heeft gegeven. In een universitair medisch centrum bestaan uitzonderingen op deze regel. De opleidingsfunctie van een universitair medisch centrum brengt met zich mee dat meerdere artsen of verpleegkundigen bij uw behandeling aanwezig kunnen zijn. Uw behandelaar zal alleen relevante gegevens uitwisselen met personen van binnen en buiten het Erasmus MC die zijn betrokken bij uw behandeling. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, uw behandelaar spreekt hier niet over in het bijzijn van ‘derden’. De regeling van het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek is hieronder uiteengezet.

Bezwaar 

In een aantal gevallen wordt verondersteld dat u toestemming geeft voor het verstrekken of gebruik van gegevens uit uw medisch dossier. Als u toestemming geeft voor een doorverwijzing naar een andere hulpverlener veronderstellen wij dat u ook instemt met de verstrekking van noodzakelijke gegevens uit uw medisch dossier. Ook worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit geldt ook voor het gebruik van uw gegevens of restweefsel voor onderzoeksdoeleinden. 

Terug naar rechten en plichten

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier