Gegevensuitwisseling

Toestemming digitale gegevensuitwisseling 

Steeds vaker worden medische gegevens uitgewisseld via een digitaal uitwisselingssysteem. Hierbij kunnen uw medische gegevens snel en veilig, via de computer, worden gedeeld met zorgverleners in andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Bijvoorbeeld wanneer u wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, wanneer uw zorgverlener uw gezondheidssituatie wil bespreken binnen een ‘multidisciplinair overleg’ of wanneer u zelf gebruik wilt maken van een tweede mening.

Iedere zorgverlener die een behandelrelatie met u heeft, kan hiermee vlot over dezelfde documenten en beelden uit het Erasmus MC beschikken. Uw gegevens mogen echter alleen via een digitaal uitwisselingssysteem beschikbaar worden als u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zonder uw toestemming mag het Erasmus MC uw medische gegevens niet via het digitale uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan derden.

Uw behandelaar moet u duidelijk laten weten waarvoor u precies toestemming geeft. Hierna kunt u akkoord gaan met of bezwaar maken tegen het digitaal uitwisselen van uw gegevens. Uw behandelaar noteert uw beslissing in uw elektronisch patiëntendossier. Als u wilt, kunt u een overzicht krijgen van degenen die uw gegevens hebben opgevraagd. U kunt altijd terugkomen op uw beslissing. 

Heeft u nog geen toestemming gegeven of wilt u uw toestemming  intrekken? Dan kunt u dit regelen via de Frontservice Zorgadministratie, bel naar (010) 703 13 41 of stuur bericht via onderstaand contactformulier. Binnenkort kunt u uw toestemming ook zelf aanpassen in uw patiëntenportaal Mijn Erasmus MC 

Geheimhoudingsplicht 

Artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers hebben uw medische gegevens nodig voor uw behandeling. Ze zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij beroepshalve over u krijgen en het correct beheer hiervan in het medisch dossier en een geautomatiseerd bestand. Alleen ziekenhuismedewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot dit dossier. In het geval van contacten met de overheid (onder andere justitie of politie) en verzekeringsmaatschappijen worden de (wettelijke) regels van de geheimhoudingsplicht gevolgd. Bij twijfelgevallen wordt gehandeld in het belang van de patiënt.

Aanwezigen bij de behandeling of een onderzoek

De patiënt heeft ook recht op ‘ruimtelijke privacy’. De behandeling mag in principe niet worden uitgevoerd in de aanwezigheid van anderen dan de direct betrokken zorgverleners, tenzij de patiënt daartoe toestemming heeft gegeven. In een universitair medisch centrum bestaan uitzonderingen op deze regel. De opleidingsfunctie van een universitair medisch centrum brengt met zich mee dat meerdere artsen of verpleegkundigen bij uw behandeling aanwezig kunnen zijn. Uw behandelaar zal alleen relevante gegevens uitwisselen met personen van binnen en buiten het Erasmus MC die zijn betrokken bij uw behandeling. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, uw behandelaar spreekt hier niet over in het bijzijn van ‘derden’. De regeling van het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek is hieronder uiteengezet.

Bezwaar 

In een aantal gevallen wordt verondersteld dat u toestemming geeft voor het verstrekken of gebruik van gegevens uit uw medisch dossier. Als u toestemming geeft voor een doorverwijzing naar een andere hulpverlener veronderstellen wij dat u ook instemt met de verstrekking van noodzakelijke gegevens uit uw medisch dossier. Ook worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit geldt ook voor het gebruik van uw gegevens of restweefsel voor onderzoeksdoeleinden. 

Terug naar rechten en plichten

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier