Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Algemene informatie

Het medisch dossier

In het medisch dossier houdt uw zorgverlener aantekeningen bij over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen. Dit is belangrijk voor goede zorgverlening en is ook wettelijk verplicht. In het medisch dossier worden alleen gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een dossier bijhoudt. Dit is ook wettelijk verplicht. In uw medisch dossier worden aantekeningen over uw gezondheidstoestand en behandelingen, onderzoeksuitslagen, operatieverslagen en brieven bewaard. In het medisch dossier worden alleen gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. 

Gebruik van uw gegevens 

De gegevens uit uw medisch dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Het informeren van andere zorgverleners binnen of buiten het Erasmus MC. Bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een andere zorgverlener, waarneming of na ontslag uit het ziekenhuis (dan informeren wij uw huisarts).
  • Het informeren van uw familieleden en/of wettelijk vertegenwoordigers indien u zelf niet in staat bent om toestemming voor de behandeling geven.
  • De systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg.
  • Wetenschappelijk onderzoek.
  • Het declareren of factureren van de geleverde zorg en diensten. 

Daarnaast worden gegevens uit uw dossier met anderen gedeeld indien dit wettelijk is voorgeschreven. Uw zorgverlener moet bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de GGD.

Inzage van het medisch dossier

Het recht op inzage van een (schriftelijk dan wel digitaal) medisch dossier van een meerderjarige wilsbekwame patiënt ligt in de eerste plaats bij de zorgverlener die de betreffende patiënt in behandeling heeft en bij de patiënt zover dat niet de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt schaadt. Daarnaast zijn degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling en degene die optreedt als vervanger van de zorgverlener bevoegd tot inzage in het dossier voor zover dat noodzakelijk is voor uw behandeling.

U mag ervan uit gaan dat uw behandelaar alleen die gegevens gebruikt waarvan omschreven is en verwacht kan worden dat hij deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn vak of taak. Andere mensen mogen niet zonder toestemming van u als patiënt het dossier inzien, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Op verzoek kunt u uw medisch dossier inzien in overleg met uw behandelaar en/of een kopie ontvangen van uw dossier, tenzij de verstrekking achterwege dient te blijven in het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Voor inzage in uw dossier of een kopie van uw dossier, kunt u kijken op de pagina 'opvragen medisch dossier'. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Patiënt Service Centrum, telefoonnummer (010) 704 51 14 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. U kunt ook het contactformulier onderaan deze pagina invullen.

Samenvatting van het medisch dossier

Binnen het beveiligde patiëntenportaal ‘Mijn Erasmus MC’ kunt u een samenvatting van uw medisch dossier inzien. Als u goed geïnformeerd bent, kunt u beter met uw arts meedenken en samen beslissingen nemen over uw behandeling en gezondheid.

Wijzigen, aanvullen of vernietigen van het medisch dossier

U kunt de zorgverlener verzoeken om gegevens in uw medisch dossier te corrigeren wanneer u vindt dat de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. Bent u het, na inzage of na het lezen van een kopie van uw dossier, niet eens met de inhoud van uw dossier, dan mag u ook uw visie op de behandeling in een verklaring opstellen en de zorgverlener vragen die verklaring op te nemen in uw dossier. De zorgverlener zal dit verzoek inwilligen.

U kunt de zorgverlener ook schriftelijk verzoeken uw medisch dossier te vernietigen. De zorgverlener is in principe verplicht om binnen drie maanden aan uw verzoek te voldoen (na u op mogelijke risico’s te hebben gewezen), tenzij het behoud van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander of als de wet vernietiging verbiedt. Indien uw zorgverlener niet ingaat op uw verzoek om vernietiging, dan moet hij hierover uitleg geven.

Bewaarplicht medisch dossier

Gegevens uit uw dossier worden tenminste 15 jaar bewaard. In universitair medische centra wordt een aantal medische gegevens maximaal 115 jaar na geboorte van de patiënt bewaard. U kunt eventueel zelf om vernietiging vragen.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier