Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling

Veiligheid thuis, ook onze zorg!

De veiligheid van onze patiënten - en die van hun gezinsleden - is voor het Erasmus MC van groot belang. Daarom hebben wij in het hele ziekenhuis, bij alle patiënten, aandacht voor mogelijke tekenen van huiselijk geweld, verwaarlozing of (kinder)mishandeling.

Mishandeling of verwaarlozing in welke vorm dan ook is niet aanvaardbaar. Vaak zien zorgverleners als eerste de (fysieke) gevolgen hiervan. Zij spelen dus een belangrijke rol om huiselijk geweld, verwaarlozing of (kinder)mishandeling van een patiënt te signaleren. Daarom werken alle zorgprofessionals in het Erasmus MC met de 'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling'. Elke arts en behandelaar is wettelijk verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld, verwaarlozing en/of (kinder)mishandeling.

Wat is de meldcode?

Een meldcode is een richtlijn, samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van ouderenmishandeling, huiselijk geweld of kindermishandeling. Het helpt onze medewerkers te bepalen welke stappen we moeten nemen wanneer we zorgen hebben over de veiligheid van een patiënt. Zo kunnen we al in een vroeg stadium geschikte zorg bieden. Soms voorkomen we hiermee ook problemen.

Veiligheid voor alle gezinsleden

Bij elke behandeling zijn wij alert op signalen van huiselijk geweld, verwaarlozing en kindermishandeling. Om te kunnen beoordelen of patiënten een veilige gezinssituatie hebben, vullen wij standaard een signaleringsformulier in. Op alle afdelingen van het Erasmus MC worden signalen gedocumenteerd in het patiëntendossier. Er wordt hierbij rekening gehouden met de klacht/letsel waarmee u of uw kind komt en zo nodig worden er aanvullende vragen gesteld over uw psychosociale situatie.

Zo wordt via een 'kindcheck' of 'mantelzorgverlenerscheck' ook nagegaan of er kinderen of kwetsbare ouderen afhankelijk van u zijn en wie daarvoor zorgt wanneer u met een ernstige ziekte of aandoening opgenomen bent.

Samen bespreken

Mocht er een vermoeden zijn dat er thuis problemen zijn en hulp nodig is, bespreekt de arts dit open en eerlijk met u of - als het om een minderjarige gaat- met diegenen die het gezag hebben en zo mogelijk met het kind. We willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij het zoeken naar passende hulpverlening, en (verergering van) problemen voorkomen. Uitgangspunt is veiligheid voor alle gezinsleden én versterken van gezinnen.

De arts kan ook de hulp inroepen van de aandachtfunctionaris Huiselijke geweld/Kindermishandeling van het Erasmus MC. Dit zijn gespecialiseerde hulpverleners op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Alles wat in een gesprek aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Veilig Thuis

In bepaalde situaties wordt 'Veilig Thuis' anoniem geraadpleegd. Veilig Thuis is een landelijke organisatie die advies geeft en onderzoek doet naar de veiligheid in de thuissituatie. Het uitgangspunt is veiligheid voor alle gezinsleden én het versterken van gezinnen. Als gedacht wordt dat er een onveilige thuissituatie is, dan wordt overgegaan tot een melding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis onderzoekt of de zorgen terecht zijn door met de patiënt in gesprek te gaan.

In samenwerking met Veilig Thuis verwijzen wij indien nodig door naar geschikte hulpverlening. Als men bezwaar heeft tegen het uitwisselen van gegevens met derden, dan is dit te bespreken met de behandelend arts. Geweld in huiselijke kring stopt nooit vanzelf, totdat iemand iets doet. De meldcode is er om hierbij te helpen. U mag ook zelf een signaal afgeven. Wij helpen u graag.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend arts of met één van de aandachtfunctionarissen via ons contactfomulier hieronder.

Ook op de site van Veilig Thuis vindt u meer informatie: www.vooreenveiligthuis.nl.

Terug naar de pagina kwaliteit en veiligheid.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier