Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Kliniek

Zwangerschapspsychiatrie

Locatie: Gebouw Dp

De kliniek Zwangerschapspsychiatrie, behorende bij de zorglijn Ziekenhuispsychiatrie en Zwangerschap gerelateerde psychiatrie (unit P3), richt zich op vrouwen die psychische problemen hebben rondom de zwangerschap en/of bevalling.

Over

Voor wie?

De kliniek is bedoeld voor patiënten met de volgende problematiek

  • Psychiatrische problemen ontstaan tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling.
  • Een reeds bestaande psychiatrische stoornis en een zwangerschap(swens).
  • Eerder doorgemaakte postpartum (na de bevalling) psychose of andere problematiek zoals depressie.
  • Vragen over psychofarmacagebruik tijdens de zwangerschap.
  • Seksuele traumatisering en zwangerschap.
  • Drugsverslaving en zwangerschap.

Wilt u meer weten over wat het Erasmus MC te bieden heeft op het gebied van psychiatrie en zwangerschap, kijk dan eens op de volgede site: Zwangerschapspsychiatrie.

Algemene informatie kunt u ook vinden in onze Patientenbrochure 'Afdeling Psychiatrie'

Behandeling

Een opname houdt altijd in dat we na de observatieperiode afspraken met u maken over uw behandeling: bijvoorbeeld over medicijnen en over het programma dat u gaat volgen. Ook maken we afspraken over de mate van vrijheid die u heeft om de unit te verlaten. Dat gaat altijd in overleg met u of uw vertegenwoordiger. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelingsplan. Of u nu vrijwillig of onvrijwillig bent opgenomen, voor onderzoeken en behandeling is toestemming noodzakelijk. U heeft daarbij recht op informatie. Als u akkoord gaat met een onderzoek of behandeling, gaan we ervan uit dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Als u het niet eens bent met uw behandeling, kunt u dit met uw arts bespreken. U kunt altijd op de afspraken terugkomen.

Het behandelingsplan geeft aan waar u de komende tijd aan gaat werken. Er staat in wat het doel van uw behandeling is en wat de behandeling zal inhouden. Het houdt rekening met wat u op dat moment aankunt. Het is belangrijk om te weten dat een behandelingsplan alleen met uw toestemming kan worden uitgevoerd.

Onvrijwillige behandeling

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin u het niet eens bent met uw behandeling en het behandelteam van mening is dat het behandelingsplan tóch moet worden uitgevoerd. Dan kan de behandelend arts besluiten tot een dwangbehandeling.

Behandelprogramma

Vanuit het behandelingsplan ontstaat het behandelprogramma. Dit zijn de verschillende onderdelen waaruit uw behandeling bestaat. Meestal volgt u met de groep medepatiënten het algemene dagprogramma van de unit. Deze groep wordt voor sommige programma-onderdelen in tweeën gesplitst. Een exemplaar van het dagprogramma vindt u in het dagverblijf.

Daarnaast hebt u individuele activiteiten in het kader van uw behandeling. Hierover maken de arts en de verpleegkundigen afspraken met u. Wilt u er zelf opletten, dat afspraken voor gesprekken zo mogelijk niet tijdens andere therapie-uren vallen? De belangrijkste onderdelen van het behandelprogramma vindt u hieronder in het kort beschreven.

Gesprekken

U heeft tijdens uw verblijf op de unit regelmatig individuele gesprekken met uw arts. In deze gesprekken staan uw problemen centraal en zoekt u samen naar oplossingen. Meestal zal de arts mensen uit uw naaste omgeving willen zien om gezamenlijk te bespreken hoe zij tegen de problemen aankijken.

Ook kunnen de verwachtingen ten aanzien van de opname aan de orde komen en de vraag welke bijdrage een ieder daaraan kan leveren. Soms worden huisgenoten bij de behandeling betrokken: uw partner, kinderen of uw ouders. De systeemtherapeut heeft dan een aantal relatie- of gezinsgesprekken met u samen. Vaak is uw arts daarbij aanwezig. Zo krijgen we een indruk van de wijze waarop u als paar of als gezin omgaat met de problemen die er zijn. Ook ontstaat de mogelijkheid u hierbij te steunen of te adviseren. 

Bij problemen op het gebied van financiën, huisvesting, werk en dergelijke kunt u een of meer gesprekken hebben met de maatschappelijk werkende. Deze neemt de problemen met u door en bekijkt dan welke oplossingen mogelijk zijn.

Medicijnen

Medicijnen zijn voor de meeste patiënten een belangrijk onderdeel van de behandeling. Met medicijnen is het vaak mogelijk om psychische en lichamelijke klachten te verminderen. Als uw arts u medicijnen voorschrijft, zal hij of zij met u bespreken waarvoor de medicijnen precies dienen. Ook krijgt u informatie over de verwachte werking van de medicijnen en over mogelijke bijwerkingen.

Met vragen over de medicijnen kunt u bij uw arts terecht. De arts en de verpleegkundigen bekijken regelmatig met u hoe u op de medicijnen reageert. Hierbij vindt ook dikwijls bloedonderzoek plaats.

Vak- en activiteitentherapie

Bij creatieve therapie staat het werken met beeldende middelen centraal. Dat wil zeggen: dingen waarmee u iets kunt maken of uitbeelden. U werkt met materialen zoals klei, hout en verf. Daarbij gebruikt u gereedschappen zoals spatels, zagen en penselen. Niet praten, maar doen staat voorop. U hoeft niet creatief te zijn of goed te kunnen tekenen! Het kan plezierig zijn om iets met uw handen te maken en nieuwe dingen uit te proberen. Werken met beeldende middelen is meer dan 'mooie dingen maken': u geeft vorm aan uw eigen ideeën en gevoelens. En het gaat om vaardigheden die u ook in uw dagelijks leven kunt gebruiken, zoals het oplossen van (technische) problemen en het opbrengen van geduld en concentratie. Wat de creatieve therapie u te bieden heeft, kunt u al doende ontdekken. U kunt verschillende materialen en verschillende werkwijzen uitproberen. Vaak is het werken ontspannend en verrassend, soms ook moeilijk en vraagt het doorzettingsvermogen.

Bij bewegingstherapie staat uw lichaam centraal en de manier waarop u zich beweegt. Wie zich psychisch niet goed voelt, zit ook vaak `niet lekker in z'n vel'. Het doel van bewegingstherapie is dat u zich bewust wordt van blokkades en spanningen in uw lichaam en dat u leert hoe u ze kunt verminderen. Hierbij maken we gebruik van bewegings- en ontspanningsoefeningen en spel. De creatief- en bewegingstherapeuten geven zowel groeps- als individuele therapie.

De behandelend therapeut overlegt met u wat voor u het doel van de therapie is. Dat doel hangt samen met uw eigen belangstelling, de reden van uw verblijf hier en het behandeldoel.Voor mensen die de unit nog niet kunnen verlaten, zijn op de unit zelf mogelijkheden voor creatieve- en bewegingstherapie. Op uw unit krijgt u uitgebreidere informatie over het  programma. Naast creatieve- en bewegingstherapie is er in onze kliniek ook activiteitenbegeleiding aanwezig. De activiteitenbegeleider heeft een eigen programma met activiteiten die zijn afgestemd op de aanwezige patiënten. Het activeren van de patiënt staat hierbij centraal. Dit kan gebeuren door middel van spelletjes, sporten of activiteiten die in het verlengde liggen van creatieve en bewegingstherapie.

Bewegingsvrijheid en verlof

In principe kunt u buiten de therapietijd de unit verlaten voor een wandeling of een boodschap, tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt over de mate van vrijheid die u heeft. Zo nodig zal één of meerdere verpleegkundigen u begeleiden; alleen of met een groepje mede patiënten. Dit heet begeleid wandelen. Als u alleen gaat wandelen, vragen wij u om uw vertrek en terugkomst even te melden bij de verpleging.

Als u en uw arts vinden dat u er aan toe bent, kunt u met verlof . U gaat dan een dagdeel of een dag naar huis. Afhankelijk van uw herstel wordt het verlof geleidelijk uitgebreid.Als u een dag met verlof mag, dan valt het op de betreffende dag tussen 9.00 en 22.00 uur. Het weekendverlof valt tussen zaterdag 9.00 en zondag 20.00 uur. Afhankelijk van uw toestand zijn andere verlofafspraken mogelijk, bijvoorbeeld voor midweekverlof .

Voor meer informatie over het verlof verwijzen we u naar onze brochure 'Ontslag en verlof uit de afdeling Psychiatrie'.

Teamoverleg over uw behandeling

De artsen, psychiaters, verpleegkundigen en therapeuten hebben wekelijks multidisciplinair behandeloverleg met elkaar waarin het behandelingsplan van een aantal patiënten wordt besproken. Zo nodig passen ze het aan. Het spreekt vanzelf dat zij dit steeds met u bespreken. Elke werkdag is er ‘s ochtends om 9.00 uur unitoverleg van uw behandelteam. Dringende zaken met betrekking tot uw behandeling, die niet kunnen wachten tot het multidisciplinair behandeloverleg, worden hier besproken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben die voor het overleg van belang zijn, dan kunt u deze kwijt bij uw verpleegkundige(n). Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat over uw behandeling wordt besproken en vastgelegd. Zonder uw toestemming, of die van uw vertegenwoordiger, mogen we geen gegevens aan derden verstrekken. Binnen het behandelteam bestaat echter openheid van zaken.

Het ontslag en daarna

Als uw opname ten einde loopt spreekt uw arts met u een ontslagdatum af. U heeft dan soms nog enkele weken om u daarop voor te bereiden. Dit wordt ook wel de resocialisatiefase van uw behandeling genoemd. In deze periode blijft u deelnemen aan het algemene dag -programma. Uw programma zal echter meer in het teken van uw naderend ontslag komen te staan. De wijze waarop dit gebeurt, bespreekt u met uw behandelend arts en de overige leden van het behandelteam.
Daarnaast bespreekt de behandelend arts in deze fase ook met u hoe de vervolgbehandeling na uw ontslag eruit gaat zien. Dit heet nazorg. De nazorg is niet voor iedereen hetzelfde. Nazorg kan inhouden dat u bijvoorbeeld nog begeleid wordt op onze polikliniek bij een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zodra uw ontslagdatum is vastgesteld, bespreken we met u de mogelijkheden van nazorg. We lichten uw huisarts in over uw ontslag. Deze ontvangt ook een brief met informatie over uw behandeling in onze kliniek, als u daar geen bezwaar tegen maakt. Het komt voor dat patiënten besluiten de behandeling te beëindigen, tegen het advies van het behandelteam. Als u gedwongen opgenomen bent [geweest] informeren wij ook uw naast betrokkenen over het ontslag.

Het spreekt vanzelf dat u met vragen over ontslag of nazorg terecht kunt bij het behandelteam van uw unit. Ook kunnen zij u informeren over verenigingen en/of dagcentra voor (ex)-psychiatrische patiënten bij u in de buurt.

Voor meer informatie over het ontslag verwijzen we u naar onze brochure 'Ontslag en verlof uit de afdeling Psychiatrie'.

U en uw medepatiënten

Als u op de afdeling Psychiatrie wordt opgenomen, komt u met andere patiënten in een groep of team terecht. Met elkaar volgt u grotendeels hetzelfde dagprogramma; u eet bijvoorbeeld samen, u gaat samen naar creatieve therapie, u drinkt samen koffie. U leeft dus samen in een groep. Op elke unit zijn twee patiëntenteams. Bij opname delen we u in bij een van de teams. Per team werkt een vaste groep verpleegkundigen.

Privacy

U ziet op uw afdeling verschillende mensen, elk met een eigen karakter en eigen problemen. U heeft elkaar niet uitgezocht. Dat valt soms niet mee. U volgt samen een dagprogramma en u deelt soms met een mede-patiënt een kamer. Van privacy is dus weinig sprake. Daarom doen wij een beroep op u om zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden. U, uw mede-patiënten en het behandelteam zijn samen verantwoordelijk voor een prettig leefklimaat. Het is mogelijk dat u op de unit in aanraking komt met mensen die verward of onrustig zijn. Als dit voor u problemen oplevert, kunt u voor hulp bij de verpleging terecht.

Groepsgesprek

Elke patiëntengroep heeft tenminste één keer in de week een groepsgesprek met een of meerdere medewerkers van uw unit. In dit gesprek kunt u met mede-patiënten praten over uw ervaringen. Ook is er ruimte om huishoudelijke zaken te bespreken.

Wetenschappelijk Onderzoek

De afdeling Psychiatrie is een onderdeel van het Erasmus MC, een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen zorg aan patiënten wordt verleend, maar ook dat patiënten worden betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksverpleegkundige die zich daar mee bezighoudt zal u en/of uw familie daarover benaderen.

Naast het wetenschappelijk onderzoek wordt er onderwijs gegeven aan studenten en co-assistenten die in opleiding zijn tot arts, en aan artsen die in opleiding zijn tot psychiater. Ook met betrekking tot het onderwijs doen we een beroep op uw medewerking. Dit komt uiteindelijk de patiëntenzorg in de toekomst ten goede.

Natuurlijk is voor uw deelname aan onderwijs of wetenschappelijk onderzoek altijd uw persoonlijke toestemming vereist.

Op bezoek

Bezoektijden babykamer 

De babykamer is elke dag te bezoeken. Vaders/ verzorgers zijn welkom tussen 10.00 - 20.00 uur. Hierbij willen wij rekening houden met het therapeutisch klimaat op de babykamer, daarom kan het zijn dat vader/ verzorger wordt verzocht de babykamer even te verlaten. 


Wanneer andere familieleden/ naasten op bezoek willen komen kan dit in de familiekamer nabij de afdeling tussen 15.00 - 16.30 uur en van 18.30 - 20.00 uur.

Komt u binnenkort bij ons voor opname?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor