Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Differentiatie internist-hematoloog

Startmoment: Doorlopend
Duur: 24 maanden
Onderwijsaanbieder: Hematologie

De afdeling Hematologie van het Erasmus MC biedt AIOS een gevarieerde opleiding tot hematoloog waarbij de hematologie in volle omvang aan bod komt.

Onze doelgroep(en): A(N)IOS / arts of (medisch) specialist

Over deze opleiding

Overzicht

In het Erasmus MC wordt door de afdeling Hematologie de opleiding tot internist-hematoloog verzorgd. Deze opleiding kan gevolgd worden door AIOS Interne Geneeskunde in de laatste 2 jaar van hun opleiding. De afdeling heeft zes opleidingsplaatsen voor deze differentiatie. 

De klinische stafleden, allen met gespecialiseerde kennis in de verschillende aspecten van de hematologie, zijn nauw betrokken bij de opleiding. Dit resulteert in een gestructureerd, kwalitatief hoogwaardig onderwijsprogramma, waarin zowel de maligne hematologie inclusief stamceltransplantatie als de benigne hematologische ziektebeelden (stollingsstoornissen, auto-immuuncytopenieën, hemoglobinopathieën) aan bod komen.


Waarom bij Erasmus MC?

De afdeling Hematologie vervult een centrumrol bij de behandeling van patiënten met bloed- en lymfklierziekten en fungeert als stamceltransplantatie- en hemofiliecentrum. De afdeling beschikt over hemostase-, immunohematologie- en cytologielaboratoria. Binnen het researchlaboratorium in de faculteit wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan aan de bloedcelvorming, het ontstaan van leukemie, hemostase en trombose, stamceltransplantatie en naar de ontwikkeling van diagnostiek en therapie.

Het scholingsprogramma van de opleiding is gericht op al deze aspecten van de afdeling.

Kliniek 

De afdeling heeft 54 klinische bedden en beschikt over een hemaferese-afdeling.

Per jaar worden er ongeveer 1.060 patiënten met hematologische ziekten opgenomen, waarvoor de afdeling hematologie verantwoordelijk is. Daarnaast zijn er nog 250-300 opnames waarbij de afdeling hematologie als medebehandelaar betrokken is.

Per jaar worden ongeveer 80 tot 90 allogene en ongeveer 120 autologe stamceltransplantaties uitgevoerd.

Hemostase en trombose

De afdeling beschikt over een hemostase- en tromboselaboratorium. Er is een poliklinisch spreekuur voor patiënten met afwijkingen in de hemostase. De afdeling hematologie is erkend als behandelcentrum voor hemofiliepatiënten.

Bloedtransfusie

De afdeling hematologie heeft een vaste relatie met de bloedtransfusiedienst en laboratorium, de AIOS participeren in de voorwachtfunctie tijdens kantooruren m.b.t. transfusieproblematiek (zowel klinisch als laboratoriumtechnisch).

Hematologisch laboratorium

De afdeling hematologie beschikt over een laboratorium voor cytomorfologisch en immunodiagnostisch onderzoek. Daarnaast heeft de afdeling een vaste relatie met een laboratorium voor cytogenetisch onderzoek en voor experimenteel hematologisch en moleculair biologisch onderzoek.

Overige informatie

De opleider voor de opleiding tot internist-hematoloog is dr. Peter A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog en transfusiespecialist. Plaatsvervangend opleider is dr. Nick Wlazlo, internist-hematoloog.

Meer informatie over de opleiding tot internist?

Onderwijs- en opleidingsregio Zuidwest Nederland (OOR-ZWN).

Praktische informatie

Programma

Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is 2 jaar en vindt plaats gedurende de laatste fase van de opleiding tot internist (differentiatie). Deze periode voorziet in de mogelijkheid alle stages optimaal te benutten en enige ruimte te behouden voor aanpassingen naar individuele wensen. 

Schema van de opleiding

De opleiding bestaat uit een aantal verschillende stages van elk 4 tot 8 maanden: klinische zorg, consultvoering, benigne hematologie, supervisie stage. Gedurende de gehele opleiding wordt één dagdeel besteed aan poliklinische zorg, een deel daarvan kan gedurende enkele maanden plaatsvinden in een perifere kliniek. Er bestaat geen aparte laboratoriumstage, dit is gedurende de gehele stage verweven en gecombineerd met de andere stages. 

Gestructureerd onderwijs

Het gestructureerd onderwijs bestaat uit een aantal onderdelen. De afdeling hematologie hecht er belang aan om alle internisten in opleiding tot hematoloog in de gelegenheid te stellen dit onderwijs te volgen. Indien noodzakelijk wordt patientenzorg op de afdeling tijdelijk waargenomen door het superviserende staflid. 

De onderdelen van het gestructureerd onderwijs zijn: 

Introductieprogramma 

In de eerste twee weken van de eerste stage wordt een introductieprogramma gevolgd. Deze introductie is gericht op:

  • kennismaken met het ziekenhuis en de relevante onderdelen van de afdeling hematologie;
  • het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden van verschillende ondersteunende laboratoria;
  • onderwijs in de cytomorfologie van bloed en beenmerg.

Regulier onderwijs

Onderwerpen die gestructureerd aangeboden worden zijn: beenmergmorfologie, transfusiegeneeskunde, hemoglobinopathie-onderwijs.

Capita selecta

In een cyclus van 24 maanden worden eens per maand capita selecta uit de hematologie besproken door een staflid. Een belangrijk doel van deze bespreking is om de hematologen in opleiding telkens een historisch overzicht te geven van de belangrijke klinische studies uit het verleden zodat zij huidige en toekomstige behandelstrategieën op waarde kunnen beoordelen.

Klinische researchbespreking

Eens per twee weken worden de voorstellen voor nieuwe klinische onderzoeksprotocollen besproken in aanwezigheid van de gehele staf van de afdeling hematologie en relevante andere afdelingen (microbiologie/infectieziekten, radiotherapie, etc.).  

Overig

De afdeling Hematologie participeert tevens in de opleiding tot internist (basis). Dit gebeurt door het deelnemen aan refereerbesprekingen (CAL/CAT), klinische demonstraties en ‘prepare-to-read’ bijeenkomsten.

Wetenschappelijke activiteiten

In het opleidingsprogramma is tijd gereserveerd voor het verrichten van klinisch wetenschappelijke activiteiten. Het doel is het schrijven van tenminste één publicatie, bij voorkeur de resultaten van een klinisch onderzoek betreffende meerdere patiënten.

De afdeling Hematologie biedt mogelijkheden ter verdere verbreding en verdieping van kennis en ervaring in de klinische en experimentele hematologie in aansluiting op de opleiding tot internist-hematoloog. Er zijn mogelijkheden om een periode als junior staflid werkzaam te zijn in de kliniek met vooral superviserende taken. Tevens zijn er mogelijkheden als junior staflid onderzoek te verrichten in de klinische of experimentele hematologie, veelal leidend tot een academische promotie.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Solliciteren voor een AIOS of ANIOS-positie kan via een open sollicitatie naar de opleider dr. Peter te Boekhorst via mail

Vacatures voor AIOS of ANIOS worden regelmatig gepubliceerd op Werken bij Erasmus MC