Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Opleiding tot Maag-Darm-Leverarts

Startmoment: doorlopend
Duur: 6 jaar
Onderwijsaanbieder: Maag- Darm- en Leverziekten

De afdeling Maag-Darm-Leverziekten heeft van de RGS de bevoegdheid artsen op te leiden tot medisch specialist / MDL-arts. Voor de invulling van de opleiding werkt de afdeling samen met het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht, het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam, het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft en het Deventer Ziekenhuis te Deventer.

Onze doelgroep(en): A(N)IOS / arts of (medisch) specialist

Over deze opleiding

Algemeen

Sinds 2011 is de opleiding MDL Europees erkend door de European Board of Gastroenterology (EGB). Naast uw RGS inschrijving als MDL-arts wordt u in Rotterdam fellow of EGB hetgeen het vinden van een baan in Europa sterk vereenvoudigt.

De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten is altijd geïnteresseerd in sollicitaties van enthousiaste en gekwalificeerde mensen die tot MDL-arts willen worden opgeleid, maar ook hun bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze afdeling MDL. Op dit moment nemen wij jaarlijks 3 tot 6 artsen in opleiding aan, dit wordt per jaar bepaald door de landelijke toewijzing van opleidingsplaatsen. Studenten met interesse in de Maag-, Darm- Leverziekten, onderzoek of een opleidingsplaats moedigen wij aan om een oudste co-schap Maag-, Darm- en Leverziekten te volgen. We hebben vaste sollicitatierondes die plaatsvinden in mei/juni van het jaar voorafgaande aan de start van de opleiding. We moedigen iedereen aan om eerst een oriënterend gesprek te houden aan de hand van CV en ambities.

Aandachtsgebieden

Wij bieden externe aios in opleiding tot MDL-arts de mogelijkheid om een stage in één van onze aandachtsgebieden bij ons te volgen. De stage wordt op maat samengesteld in samenspraak met de kandidaat en duurt 4-8 maanden. 

Aandachtsgebied Hepatologie

Supervisoren: Dr. C.M. den Hoed, Drs. S. Coenen, Dr. R.J. de Knegt, Prof.dr. R.A. de Man, Dr. D. Sprengers, Dr. S. Darwish Murad, Dr. A.J.P. van der Meer, Dr. M.J. Sonneveld.

Het aandachtsgebied hepatologie in het Erasmus MC is een verdiepende stage en is een aanvulling op de zaalstage hepatologie die elke AIOs in het Erasmus MC verplicht volgt. Aangezien het Erasmus MC een expertisecentrum is op het gebied van leverziekten, omvat de uiteindelijk verworven kennis meer dan is weergegeven in domein 6 (6c-e).

Domeinen: Leverziekten (EPA 5a en 5b), Chronisch leverlijden en levertransplantatie (EPA 6 a, b, c, d, e), aandoeningen van de galwegen (EPA 7a, b, c), Voeding bij gezondheid en ziekte (EPA 9a en b) Endoscopie en behandeling van MDL-bloedverlies (EPA 12), Spoedeisende MDL (EPA 10 a, b, c), echografie abdominale organen (EPA 14 a, b, c), gastro- intestinale oncologie (EPA 1, HCC).
Te bereiken competentie niveau: EPA 5 en 6: niveau 4-5, EPA 14: niveau 4-5.

Opleidingsactiviteiten:
Kliniek
Stage levertransplantatie en consulten. 
Polikliniek 
Polikliniek focale levertumoren. 
Multidisciplinair overleg
Leverpathologiebespreking, levertumorenwerkgroep, levertransplantatiebespreking.
Diagnostiek 
Abdominale echografie , bijwonen diverse radiologische interventie technieken (PTC, TACE, TIPS), leverbioptstage. 

Aandachtsgebied MDL - Oncologie Erasmus MC

Supervisor: Dr. M.C.W. Spaander, Drs. S. Nikkessen, Dr. L. van Driel, Prof.dr. R.A. de Man

In dit aandachtsgebied wordt naast de samenwerking met de HPB artsen en de Leverartsen, vooral samengewerkt met andere disciplines zoals de oncologie, de oncologisch chirurgen, de radiotherapeuten en de klinische genetici. 

Domeinen: Gastro-intestinale oncologie (EPA 1e-f), Voeding bij gezondheid en ziekte (EPA 9ab), Endoscopische diagnostiek (EPA11a-c), geavanceerde endoscopische onderzoeken (EPA 13c, modules).

Te bereiken competentie niveau: Tenminste niveau 4, voor EPA 13 tenminste niveau 3.

Opleidingsactiviteiten: 
Polikliniek
Oncologiepoli, pancreas/galweg oncologie, optioneel klinische genetica, lever tumoren poli op dinsdag ochtend.
Bijwonen radiotherapie (poli + planning RTx) voor verkrijgen van inzicht in organisatorische aspecten en planning van radiotherapie ter vergroting van kennis voor patiënt informatie. 
Bijwonen spreekuur chirurgie en operatie (colorectaal, maagresecties, sokdarmresecties, leverchirurgie)
Optioneel: Gedurende 4 maanden 1 dagdeel/ week polikliniek interne oncologie voor opstellen en informeren van patiënt aangaande (neo-)adjuvante en palliatieve behandeling
Multidisciplinair overleg
Slokdarmwerkgroep en (uitgebreid) CRO, pancreasoncologie (PBI), LWG   
Endoscopische vaardigheden gericht op oncologische zorg
Interventieprogramma’s (zoals plaatsen slokdarmstents), EUS programma (radiair en lineair mediastinum; lineair pancreas)

Aandachtsgebied Inflammatoire darmziekten (IBD)

Supervisor: Dr. A.C. de Vries, Prof.dr. C.J. van der Woude
Het aandachtsgebied IBD wordt in het Erasmus MC vorm gegeven als aanvulling op de stage IBD. Tijdens het uitstroomprofiel staan drie onderdelen van IBD zorg centraal.  Ten eerste verleent het Erasmus MC IBD zorg aan een aantal specifieke patiëntengroepen (zwangerschap, transitie, extra-intestinale verschijnselen bij IBD). Tijdens  het aandachtsgebied ligt het focus op verdiepen van kennis over deze patiëntengroepen. Ten tweede zal tijdens het aandachtsgebied uitgebreide kennis en ervaring worden opgedaan met het werken in een multidisciplinair team van rondom de IBD patiënt. Zowel kennis van en ervaring met de ondersteunende vakgebieden van pathologie en radiologie, als klinisch aanverwante vakgebieden als chirurgie, dermatologie en reumatologie zal worden opgedaan.  Ten derde verricht de IBD groep translationeel en basaal onderzoek. Kennis hiervan is belangrijk om zowel artikelen te interpreteren, maar ook om de achtergrond van nieuwe therapeutische strategieën te begrijpen. Vervolgens dient de vertaalslag naar patiëntenzorg te worden gemaakt, waarbij deze soms ingewikkelde theorie begrijpelijk aan patiënten dient te worden uitgelegd. 

Domeinen: Inflammatoir darmlijden (IBD) en andere intraluminale afwijkingen (EPA 2 a-d), Endoscopische diagnostiek (EPA 11 b inclusief dilataties colon), Voeding bij ziekte en gezondheid (EPA 9 a, b) en facultatief Echografie abdominale organen. 
Te bereiken competentieniveau: EPA 2: Niveau 4-5, EPA 9: Niveau 4-5, EPA 11: Niveau 4,  EPA 14: Niveau 3-4

Opleidingsactiviteiten: 

Polikliniek
Zwangerschapspoli, transitie poli, Extraintestinale poli, Fistelpoli (met chirurg), standaard IBD polikliniek. 
Diagnostiek
Pathologie:  Beoordeling biopten en resectie materiaal: Stage pathologie, 1 dagdeel per week gedurende 4 maanden.
Radiologie: Beoordeling radiologische onderzoeken: Stage radiologie, 1 dag per week gedurende 4 maanden.
Verrichten van diagnostisch en therapeutisch onderzoek: Endoscopie bij patiënten met een inflammatoire darmziekte: Ballondilatatie stenose, chromoendoscopie, enteroscopie. 2 dagdelen per week gedurende 8 maanden. Echografie bij patiënten met een inflammatoire darmziekte (facultatief).
Multidisciplinair overleg
Voorzitten van 2-maandelijks IBD-Radiologie-Chirurgie overleg; maandelijks regio IBD Beter Keten overleg; 2 maandelijks Reumatologie, Dermatologie, IBD;  2-maandelijks kinder-volwassen IBD overleg; maandelijks gynaecologie overleg.

Geavanceerde endoscopie 

Supervisor: Dr. A.D. Koch, Dr. W. de Graaf, Dr. P.J. de Jonge, Dr. M. Grubben, Prof.dr. M.J. Bruno

In het Erasmus MC wordt de mogelijkheid geboden om  stages te volgen in de meer geavanceerde en therapeutische endoscopische technieken, zoals geavanceerde endoscopische resecties, EUS en ERCPs. De stages in domein 13 zijn in het Erasmus MC apart te volgen en gezien de expertise in het Erasmus MC is de stage geavanceerde endoscopische resecties toegevoegd. De stages worden naast andere stages in de opleiding aangeboden en kunnen ook in het kader van een aandachtsgebied gevolgd worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van slokdarmstents binnen de MDL-oncologie stage valt. 

Wie is geschikt?
Om in aanmerking te komen voor het volgen van de geavanceerde endoscopiestages dient de aios reeds over ruime endoscopische vaardigheden te beschikken, voor alle onderdelen op tenminste bekwaamheidsniveau 4. Voor de verschillende aangeboden stages kunnen nog additionele eisen gelden.


 

Solliciteren

Een sollicitatiebrief kan gericht worden aan:
Dr. R.J. de Knegt, opleider MDL
Maag-, Darm- en Leverziekten, kamer Na-606
Erasmus MC
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Email: opleidermdl@erasmusmc.nl


Voor de inhoud van brief adviseren we om -naast het toevoegen van het CV en referentiebrieven- in ieder geval een antwoord te geven op de volgende drie vragen:

  1. Waarom Maag-, Darm- en Leverziekten?
  2. Waarom wil je werken in het Erasmus MC?
  3. Wat zijn je bijzondere kenmerken of eigenschappen buiten het curriculum waardoor je denkt de juiste kandidaat voor onze afdeling te zijn. 

Kandidaten melden zich gedurende het gehele jaar bij de opleider voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden om in opleiding tot MDL-arts te komen. De sollicitatieprocedure is rond eind mei en brieven worden derhalve verwacht voor half mei. Met een selectie van de respondenten worden er met 4 leden van de opleidingsgroep (inclusief de opleider Erasmus MC en plaatsvervangende opleider Erasmus MC) gesprekken gehouden. Na deze eerste ronde is het soms noodzakelijk een tweede sollicitatie ronde in te lasten waarbij met behulp van een acteur competenties zoals effectieve communicatie worden beoordeeld.

 

Praktische informatie

Aanmelden en voorwaarden